Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1972
Categories 1972
1 sausis -vasaris (25), 3 kovas (22), 4 geguze (17), 5 birzelis (21), 6 rugsejis (17), 7 spalis (19), 8 lapkritis (20), 9 gruodis (25), balandis (15)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Keli klausimai dėl V. Trumpos straipsnio 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Red.
Paminėti šio krašto Lietuvių Bendruomenės 20 metų sukakčiai centro valdyba parūpino šiam numeriui 5

2. Trečiasis Bažnyčios sinodas 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Rimšelis V.
Bažnyčios ir kunigų problemosTrečiasis Bažnyčios sinodas vyko nuo 1971 rugsėjo 30 iki lapkričio 6.

3. Mūsų buityje 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Red.
— Lietuvių fondas savo 1971 m. pel­no paskyrė 40,025 dol., iš kurių 19,775 dol. paskirta lietuviškam

4. V. Bražėno laiškas ir redaktoriaus atsakymas 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Red.
LAIŠKAS REDAKCIJAIDidžiai Gerbiamas Redaktoriau!Juozo Girniaus straipsnyje "Patriotinio ekstremizmo

5. Dr. Jonui Griniui 70 metų 1972/3 kovas; Autorius : J.B.
Dr Jonas Grinius su žmona Alina MiliutyteDr. Jonui Griniui š. m. vasario 21 suėjo 70 metų. Galima

6. Stempužienės - Lapinsko koncertas 1972/3 kovas; Autorius : Matulionytė Daiva
Atėjau į Čikagos Jaunimo centrą sausio 15 apie penkias minutes prieš paskelbtą Aldonos Stempu-žienės

7. Čikagos jungtinė dailės paroda 1972/3 kovas; Autorius : Šileikis M.
Čiurlionio galerijoje Vasario 16 proga, buvo surengta jungtinė, jau tapusi kasmetine, lietuvių dailės

8. H. Šalkausko dailės kelias 1972/3 kovas; Autorius : L. Urv.
Australijos lietuviai dailininkai įsijungė į vietinį dailės gyvenimą daug intymiau negu kituose

9. Mūsų buityje 1972/3 kovas; Autorius : Red.
Vasario 16 minėta visose laisvojo pasaulio lietuvių kolonijose. Pagrindiniai kalbėtojai: New Yorke — dr.

10. 'ŠTAI JŪSŲ DIEVAS" ... — B. F. SKINNER 1972/balandis; Autorius : Antanas Paškus
Viename rinktiniame universitete pristatydamas kalbėtoją publikai, psichologijos departamento atstovas taip

11. MOTERIS BAŽNYČIOJE 1972/balandis; Autorius : A. Rubikas
Oficialūs tekstaiPraėjusių metų pabaigoje Zūriche. Šveicarijoje, įvyko studijinis susirinkimas tema:

12. A. BARONO KOVA SU LIETUVIŲ POEZIJA 1972/balandis; Autorius : Pr. Visvydas
Jau seniai reikėjo lietuvių prozai gero gynėjo, ypač išeivinei. Pastaruoju laiku ji susilaukė karčios

13. GIEDRĖS ŽUMBAKIENĖS EMALIO TAPYBA 1972/balandis; Autorius : Mikalojus Ivanauskas
G. Žumbakienė Kezio, S. J.,nuotraukojGiedrė Žumbakienė - Jankonytė yra žinoma kaip emalio meistras.

14. Mūsų buityje 1972/balandis; Autorius : Red.
Knygų leidėjas Jonas Karvelis "Naujienose" (IV.6) paskelbė tokį laišką, vertą mūsų institucijų

15. JAUNIMO REVOLIUCIJA — IŠGANYMAS? 1972/4 geguze; Autorius : Kęstutis K. Girnius
Charles A. Reich — jaunimo revoliucijos pranašasKas keli metai koks nors mokslininkas — pranašas

16. DAILININKO VYTO REMEIKOS KŪRYBA 1972/4 geguze; Autorius : Henrikas Nagys
Lėtai pavasarėjančio vėlyvo kovo popietę dar kartą važiavau senojo Montrealio priemiesčio Lachine

17. "ANTRAS KAIMAS" 1972/4 geguze; Autorius : Kazimieras Dagys
Su dideliu abejingumu ėjau į šių metų "Antro Kaimo" pastatymą, nes pereitų metų pastatymas buvo

18. Mūsų buityje 1972/4 geguze; Autorius : Red.
— Per viso pasaulio spaudą nuaidėjusi Lietuvos 17.000 tikinčiųjų peticija dėl religinio

19. TIES ISTORINIŲ LŪŽIŲ ANGA 1972/5 birzelis; Autorius : Juozas Kojelis
1953 metais rudeniop į Los Angeles buvo atvykęs prof. Kazys Pakštas. Tais metais jam buvo sukakę 60

20. IR STASYS SANTVARAS PERKOPĖ 70 SLENKSTI 1972/5 birzelis; Autorius : J. B.
St. Santvaras (nuotr. K. Daugėlos, 1971)Tai įvyko šiemet gegužės 27 dieną. Tokia proga tenka žiūrėti

21. KRĖVĖS "SKIRGAILA" SCENOJE 1972/5 birzelis; Autorius : Kazimieras Dagys
Gegužės 21 Čikagoje buvo pastatyta Vinco Krėvės drama "Skirgaila". Pastatymą finansavo Neo-Lithuania

22. Kas darosi Olandijoje? 1972/5 birzelis; Autorius : A. Rubikas
Išsivadavimas iš getoHaarlemo (Olandijoje) vyskupas-pagalbininkas dr. Rigobert Koper (pranciškonas)

23. Mūsų buityje 1972/5 birzelis; Autorius : Red.
— Gegužės 21 amerikiečių radijas ir televizija pranešė, ką kitą dieną viso pasaulio

24. PO JAUNIMO ŠVENČIŲ 1972/6 rugsejis; Autorius : S. K. R.
Pasaulio lietuvių jaunimo II kongresas praėjo sklandžiai: kaip planuota, taip įvykdyta. Kai pirmasis toks

25. SVEIKINAME NEUŽMIRŠTAMĄJĮ JUOZĄ KELIUOTĮ 1972/6 rugsejis; Autorius : Juozas Girnius
vasarą rugpiūčio 22 sulaukė 70 metų amžiaus Juozas Keliuotis. Daugumai tų, kurie Lietuvą paliko dar

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai