Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1971
Categories 1971
1 sausis (17), 10 gruodis (25), 2 vasaris (20), 3 kovas (23), 4 balandis (24), 5 geguze (23), 6 birzelis (27), 7 rugsejis (17), 8 spalis (19), 9 lapkritis (19)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. LAISVINIMO POLITIKA IR AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 1971/1 sausis; Autorius : Juozas Kojelis
Pavergtųjų Europos Tautų sei­mas, posėdžiavęs New Yorke 1970 rugsėjo 15, priėmė eilę nutarimų,

2. LIETUVIŲ KOPLYČIA ŠV. PETRO BAZILIKOJE VATIKANE 1971/1 sausis; Autorius : Paulius Jurkus
Vasarą šv. Petro bazilikoje Va­tikane iškilmingai buvo pašven­tinta koplyčia, skirta Lietuvos

3. TARPTAUTINIS TEOLOGŲ KONGRESAS 1971/1 sausis; Autorius : Petras Celiešius
Tarptautinis teologų kongresas 1970 rugsėjo 12 - 17 Briusely, Bel­gijoj, sutelkė apie 850 dalyvių (apie

4. NOBELIO EKONOMIKOS PREMIJĄ PASKYRUS SAMUELSONUI 1971/1 sausis; Autorius : Leonardas Dargis
1970 m. ekonomikos mokslų Nobelio premija paskirta Massachus-setts Institute of Technology ekonomikos

5. MŪSŲ BUITYJE 1971/1 sausis; Autorius : Administrator
M i r t y s. — Australijoj, Adelaidėj, gruodžio 19 mirė rašytojas Pulgis Andriušis. Atskiru straipsniu

6. BENDRUOMENĖS IR ORGANIZACIJŲ KLAUSIMU 1971/2 vasaris; Autorius : Stasys Barzdukas
Atsiliepiant į "Varpo" mintisRetai tepasirodo Varpas. Vos vienas numeris per metus. Bet jo ''Gyvenimo ir

7. AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS 1971/2 vasaris; Autorius : A. Zubras
Australijos Lietuvių Bendruomenė pradžioje kas metai, o po 1952 kas dveji išrenka apylinkėmis krašto

8. BALTIJOS STUDIJŲ II KONFERENCIJA 1971/2 vasaris; Autorius : Baltas
Baltijos studijų II konferencija buvo sušaukta San Jose, šalia San Francisco, 1970 lapkričio 26-29. Ji

9. LIETUVIŠKOS ARCHITEKTŪROS KLAUSIMU 1971/2 vasaris; Autorius : Jurgis Gimbutas
Prisimenant ALIAS vasarnamio konkursąPraėjusiųjų metų pavasarį lietuvių inžinierių ir architektų

10. PATRIOTINIO EKSTREMIZMO REIKALU 1971/3 kovas; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo penkiasdešimt metų sukakties konferencija Vašingtone 1967 lapkričio

11. MARIJA GIMBUTIENĖ 1971/3 kovas; Autorius : Ale Rūta
TOKIĄ AŠ TAVE MATAU Ne amžiumi linkstančią, o darbais, lyg derlingom "sakom svy­rančią; ne

12. MARDVOJ KALINAMI LIETUVOS PARTIZANAI 1971/3 kovas; Autorius : S. M.
Vokietijoje leidžiamas rusų emigrantų mėnesinis žurnalas "Po-siev" š. m. vasario numery pateikia

13. ZITOS SODEIKIENĖS KŪRYBA 1971/3 kovas; Autorius : Mikalojus Ivanauskas
Dail. Zita Sodeikienė - BiliūnaitėZita Sodeikienė - Biliūnaitė jau eilė metų dalyvauja Čikagos

14. PRANCŪZŲ LITERATŪROS PREMIJOS 1971/3 kovas; Autorius : Vytas V. Gaigalas
Turtingame prancūzų literatūros gyvenime pramijų paskirstymas yra bene pats svarbiausias metinis įvykis:

15. MŪSŲ BUITYJE 1971/3 kovas; Autorius : Red.
— Vasario 16 minėjimai vyko visuose laisvojo pasaulio lietuvių telkiniuose. JAV valstybės sekretorius

16. TAUTINIS NEJAUTRUMAS IR SROVINIS IRZLUMAS 1971/4 balandis; Autorius : Alaušius
Sunku patiems save matyti, nes visada atrodo, kad nesikeičiame. Tik kitiems pasenstame, o patys vis

17. DAILĖS PARODA NEW YORKE 1971/4 balandis; Autorius : Leonardas Andriekus
Jau antri metai, kai Vasario 16 proga New Yorke ruošiamos dailės parodos, šio žygio ėmėsi LB New Yorko

18. LEONO URBONO DAILĖ 1971/4 balandis; Autorius : P. Alba
Retas kuris mūsų dailininkas turi tiek energijos ir veržlumo, kaip š. Amerikoje jau antrą kartą iš

19. DARIAUS LAPINSKO NAUJAS PASTATYMAS 1971/4 balandis; Autorius : Daiva Matulionytė
Klausydama muzikos, užmerkiu akis ir keliauju į kitą pasaulį — vis vien ar realų, ar abstraktų. Per

20. SOLŽENICYNO BYLA TĘSIASI 1971/4 balandis; Autorius : Pranas Visvydas
Nobelio literatūros premijos suteikimas Aleksandrui Isajevičiui Solženicynui praeitais metais buvo

21. MŪSŲ BUITYJE 1971/4 balandis; Autorius : Red.
— Lietuvos nepriklausomybes klausimą Vasario 16 proga JAV kongrese šiemet kėlė 108 kongreso nariai

22. LAIŠKAI REDAKCIJAI 1971/4 balandis; Autorius : Red.
Didžiai Gerbiamas Pone Redaktoriau!Ponas J. Kojelis, aptardamas Lietuvos laisvinimo politiką (Aidai 1971

23. KOVOTI PRIEŠ BLOGI — NE PRIEŠ ŽMONES 1971/5 geguze; Autorius : Juozas Girnius
šio žurnalo metinėj apžvalgoj buvo su rūpesčiu konstatuota, jog vidinė įtampa ima iškilti ir

24. ALVUDAS 1971/5 geguze; Autorius : Konstantinas Petrauskas
Bręsdami ir brandindami, ugdykime pilnutinį žmogų!Alvudo šūkisVisame gyvenime vykstančios

25. VINYS AR GĖLĖS S. NĖRIES ATMINIMUI? 1971/5 geguze; Autorius : Al. Gimantas
Besklaidant pereitų metų "Literatūros ir meno" puslapius, dėmesį patraukė nr. 38 išspausdintas gana

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai