Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1971 5 geguze
 

1. BALTŲ VALSTYBIŲ ISTORIJA VOKIEČIŲ KALBA 1971/5 geguze; Autorius : Zenonas Ivinskis
Prof. dr. Georg von Rauch pernai paskelbė veikalą Geschichte der baltischen Staaten (1970, Stuttgart -

2. BALTŲ LINGVISTIKOS LEIDINYS 1971/5 geguze; Autorius : P. Jonikas
Baltic Linguistics, edited by Thomas F. Magner and William R. Schmal-stieg. University Park, The

3. LIETUVIŲ KALBOS TARMIŲ CHRESTOMATIJA 1971/5 geguze; Autorius : Pr. Skardžius
. Zinkevičius savo kapitalinėj Lietuvių dialektologijoj (Vilnius, 1966) aprašo ir aiškina atskirus

4. 1905 METŲ SĄJŪDIS LIETUVOJE 1971/5 geguze; Autorius : Romas Misiūnas
Moksliniai istorijos leidiniai Lietuvoje dažniausiai pasirodo palyginti mažais tiražais, dėl to šios

5. NAUJASIS A. BARONO NOVELIŲ RINKINYS 1971/5 geguze; Autorius : Titas Alga
Aloyzo Barono kūryboje žanriš-kai dominuoja romanas. Iki šiol, įskaičiuojant novelių romaną "Debesys

6. GYVOJI LITURGIJA 1971/5 geguze; Autorius : Vytautas Pikturna
Po II Vatikano susirinkimo krikščionijoje prasidėjo gyvas judėjimas, kai kur net įtampa. Prof. A.

7. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1971/5 geguze; Autorius : Red.
Emilija Čekiene: KAD JI BŪTŲ GYVA. Straipsnių rinkinys. Išleido Vilties d-ja Clevelande 1971. Aplankas

8. Lietuviai kunigai 1966 (K. Žemaičio brošiūra) 1971/5 geguze; Autorius : Liūtas Grinius
Kun. Kęstutis žemaitis, Cleve-lando šv. Jurgio liet, parapijos vikaras, vadovauja 1966 metais į-steigtam

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai