Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJA AMERIKOJE PDF Spausdinti El. paštas

Š. m. vasario mėn. 7 d. Lietuvių Informacijos Centre New York'e (Broadway 233) įvyko J.A.V. Lietuvių Rašytojų steigiamasis susirinkimas.“

Susirinkimą atidarė ir jam pirmininkavo J. Aleksandravičius — Aistis, sekretoriavo A. Vaičiulaitis. Pirmininkas supažindino dalyvius su didžiąja rašytojo misija mūsų tautos praeityje ir jo aktualiąja pareiga šių dienų gyvenime. Vėliau susirinkimas apsvarstė ir priėmė įstatų projektą. Taip pat buvo numatytas ir aptartas tolimesnio veikimo planas: išleisti Draugijos metraštį, o vėliau, jei bus palankios sąlygos, ir žurnalą, leisti mūsų klasikų ir naujosios literatūros rinktinių raštų, ruošti literatūros dainos vakarus, rūpintis lietuvių rašytojų kūrybos vertimais į anglų kalbą

Išrinkta Dr-jos valdyba, kuri šiaip pasiskirstė pareigomis: pirm, J. Aleksandravičius — Aistis, vicepirm. J. Tysliava, sekr. St. Būdavas, ižd. K. S. Karpius ir narys prof. V. KrėvėMickevičius. Revizijos komisiją sudaro pirm. A. Vaičiulaitis, nariai — Stp. Zobarskas ir L. Žitkevičius. Draugijos planams vykdyti išrinktos šios komisijos: metraščio — prof. V. Krėvė—Mickevičius, J. Aleksandravičius —Aistis ir J. Tysliava; knygų leidimo — prof. V. Krėvė—Mickevičius, J. Aleksandravičius—Aistis, J. Tysliava, A. Vaičiulaitis, K. S. Karpius, Stp. Zobarskas ir L. Žitkevičius.

Laikinis Draugijos adresas yra toks: Marianapolis College, Thompson, Conn.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai