Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Inž. Petras Lelis: LIETUVOS KELIU 1910-1973 metai). Toronto 1973. 264 psl., kaina 6 dol. Tai atsiminimų kny-ui. iliustruota.
Birutė Pūkelevičiūtė: NAUJŲJŲ METI ISTORIJA. "Draugo" premijuotas mmanas. Lietuviškos Knygos Klubas, Chieago 1974. Viršelis K. Veselkos. 182 psl.. kaina 4.50 dol.

KULTŪROS ŽIDINIO DEDIKACIJA 1974 vasario 10. Pranciškonų Bro-uklyne. N.Y.. Kultūros Židinio pašventinimo iškilmių leidinys; redagavo dr. K. Bučinys, O F M, dr. M. Žukauskienė, dr. Br. Radzivanas ir Al. Balsys; viršelis P. Jurkaus, 224 psl. Pateikiama šio Kultūros Židinio statybos istorija, duodamas aukotojų sąrašas, kitą dalį užpildo skelbimai.
Rt. Rev. Msgr. Vincenzo Cusumano:
IN THE SERVICE OF GOD: The ser-vant of God George Matulaitis- Matu-z. BIOGRAPHICAL SKETCH AND SPIRITUAL DIARY. Versta iš italų kalbos. Įžangos žodį parašė Bolonijos arkiv. kardinolas G. Lercaro. Išleido marijonai, prel. J. Karaliaus lėšomis. Chicago 1974. 145 psl.

"Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" vertimai į anglų kalbą: CHRIST BEHIND WIRE, Nr. 5; OUT OF THE DEPTHS, Nr. 6. Abu numeriai turi po 51 psl. ir kainuoja po 1 dol. (užsisakant bent 5 egz., vieno egz. kaina 50 Ct. (Išleido Kunigų Vienybė, Maspeth, N.Y., 1974. Užsisakyti adresas: Religinės Šalpos Komitetas, 64-09 56th Rd., Maspeth, N.Y., 11378.

Tamara Buch: LITHUANIAN PHO-NOLOGY IN CHRISTIAN DONELAITIS. Iš rankraščio lenkų kalba vertė Alfred Buch su bendradarbiais. Teksto 58 mašinėliniai puslapiai, be to, J. Palionio parašytas įžanginis žodis apie autorę (mirusią 1970 m. Izraelyje) ir jos raštų bibliografija. "Preprinted P.H.T.A." 1974.
Stanley Vardys: THE BALTIC NA-TIONS IN SEARCH OF THEIR OWN POLITICAL SYSTEMS. Atspaudas iš: Eastern European Quarterly, Jan 1974, p. 399-406.
BOOKS ABROAD, Winter 1974, 222 psl. Šis numeris specialiai skirtas mito klausimui dabartinėje literatūroje. R. Šilbajoris recenzuoja L. Sutemos "Badmetį" ir J. Švaisto "Karnavalo aikštėje", S.P. Rosenfeld — A. Musteikio "Kiauras rieškučias".
Periodiniai leidiniai: AKIRAČIAI. 1974, Nr. 2 (A. Blažio str. apie Lietuvos ateitį, A. Gurecko — apie Helsinkio pamokas); KRIVŪLĖ, 1974 kovas, Nr. 1 (žinios iš Europos lietuvių gyvenimo); MOTERIS, 1974, Nr. 1 (O. Bačkienės str. apie asmenybės ugdymą): PASAULIO LIETUVIS, 1974 sausis. Nr. 2 (Br. Nainio str. "Po dviejų mokslininkų suvažiavimų"); TECHNIKOS ŽODIS, ' 1973, Nr. 5-6 (J. Zaikausko str. apie Lietuvos architektūrą nuo XVI a.; mokslininkų simpoziumo technikinių paskaitų santraukos).

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai