Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Charlotte Willard: ADOMAS GALDIKAS: A COLOR ODYSSEY. Išleido Oc-tober House Inc., Nevv York 1973, spausdinta Italijoj. Didelio formato 171 psl. Be Ch. Willard str. (p. 9 - 37), gale duodama dar YValdemar George apybraiža apie Ad. Galdiką (p. 159- 166). Puošniai išleistoj monografijoj pateikiama Ad. Galdiko piešinių, 94 nespalvotos ir 40 spalvotos kūrinių nuotraukos. Kaina 14.95 dol., su persiuntimu 16 dol. Užsisakyti adresas: Sister M. Palmira, I. C. Convent, Putnam, Conn. 06260.

Bronys Raila: PAGUODA. Akimirksnių kronikos 4. Pirma dalis. Išleido Nida, London 1974. 428 psl., kaina 5 dol.

Liudas Dovydėnas: PAŠIURPO MANO VELNIAS. Novelės. Išleido Nida. London 1974. 235 psl., kaina 3.50 dol.

Alfonsas Tyruolis: DIEMEDŽIO PAUNKSMĖJE. Sonetai. Viršelis A. Korsakaitės - Sutkuvienės. Išleido "Šaltinis", Nottingham (Anglija) 1974. 31 psl., kaina 2 dol.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS TORONTO VI. PŪTVIO KUOPOS DVIDEŠIMTMETIS (1954 - 1974). Redagavo Pr. Alšėnas. Toronto 1974. Iliustruotas 45 psl. leidinys.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai