Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. Pogrindžio leidinys. Nr. 1, 2, 3. 4. 5, 6, 7; 1972-1973. Chicago 1974. Išleido L.K. Religinės Šalpos Rėmėjai, finansavo prel. J.A. Karalius. 336 psl., minkštais viršeliais kaina $2.50, kietais — $3.50. Užsisakyti adresas: L.K. Religinės Šalpos Rėmėjų Vyr. VAldyba, 6825 So. Talman Ave., Chicago, 111. 60629.

Jurgis Gimbutas ir Juozas V. Danys: STEPONAS KOLUPAILA. Akademinės Skautijos LEidykla, Chicago 1974. 461 psl.. kaina 12 dol.

Vincentas Liulevičius (red.): LIETUVIŲ TAUTOS IR VALSTYBĖS ISTORIJA. Primoji dalis. Vadovėlis lituanistinių mokyklų IX skyriui arba V klasei. JAV LB Švietimo Taryba, Chicago 1974. 200 psl.. kaina 5 dol.
Pranas Naujokaitis: LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJA. I tomas (nuo Mažvydo iki Maironio). JAV LB Kultūros Fondas, Brooklyn, N.Y., 1973 (iš tiesų 1974), 606 psl., kaina 10 dol.

Anatolijus Kairys: KARŪNA. Iš Mindaugo epochos trilogija — poema. Leidykla Dialogas, Chicago 1974. 318 psl., kaina S6.50.

Vytautas Bagdanavičius: INDIJOS RELIGINĖ IŠMINTIS. Upanišadų studijos. Atspaudas iš "Draugo" 1969.XII.1 — 1970.1.27. 44 puslapiai po tris skiltis, be to. pridėta turinys ir dab Vų bei vardų rodyklė.
Kazimieras Barauskas: PRISIKĖLIMO ŽMONĖS. Chicago 1974. 223 psl., kaina 4 dol.

A.D. Kizlys Kizlaitis: KAS ŽLUGDĖ IR ŽLUGDO LIETUVIŲ TAUTĄ? Autoriaus leidinys, Chicago 1974. Papildytas atspaudas straipsnių iš "Naujienų" 1973. V.2-21. 124 psl., kaina 2 dol.

P. Jonikas — straipsnių atspaudai iš Lituanistikos Darbų III: ŽEMAITĖ IR BENDRINĖ KALBA (10 psl.), KETURI KAZIMIERO BŪGOS LAIŠKAI (8 psl.), LIETUVOS STUDENTŲ PAVARDĖS XV-XVIII AMŽ. EUROPOS UNIVERSITETUOSE (18 psl.). Visus tris atspaudus išleido Lituanistikos Institutas.

Paulus Rabikauskas, S.I.: CANCEL LARIA APOSTOLICA. Atspaudas ii Periodica de re morali, canonica, liturgi-ca, 1974, 63 t., 243-273.
Paulius Rabikauskas, S.I.: ABBRE VIATORI DELLA CANCELLERIA PONTIFICIA NELLA PRIMA META DEL SECOLO XIV. Atspaudas iš: Anna-li della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell' universita di Roma, 1972, 12 t, 153-165.

Kęstutis A. Trimakas and R.C. Nicolay: SELF-CONCEPT AND ALTRUISM IN OLD AGE. Atspaudas iš: Journal of Gerontology, 1974, Vol. 29, No. 4, 434-439.

MEDICINA, 1974, Nr. 1 (46), didelio formato 58 psl. Tai pirmasis numeris, kurį suredagavo dr. K. Pemkus, pakeitęs dr. E. Armaną. Duodami medicininiai M. Vyganto, R. Sidrio ir J. Kriaučiūno str., aprašomi garbės nariai P.. Atkočiūnas, D. Jasaitis ir B. Matulionis, Z. Danilevičius rašo apie lietuvius medikus mokslininkus, plati visokeriopo gydytojų reiškimosi kronika.

BOOKS ABROAD, Spring 1974. Numeris skirtas ispanų poetui ir kritikui Da maso Alonso. A.B. Willeke recenzuoja J. Griniaus "Veidai ir problemos", R. Šilbajoris — A. Landsbergio "Vėjas gluos niuose. Gluosniai vėjuje"

LITUANUS, Spring 1974 (Vol. 20, No. 1). Šis numeris redaguotas B. Vaškelio, skirtas poetui Jurgiui Baltrušaičiui (duodama straipsnių apie jį ir jo paties kūrybos bei straipsnių vertimų).

JOURNAL OF BALTIC STUDIES, Spring 1974 (Vol. V, No 1). Iš lietuvių šiame numeryje rašo tik du: J. P. Slavėnas recenzuoja A. Merkelio knygą apie A. Smetoną, A.B. Willeke pateikia įspūdžių iš Vilniaus un-to vasaros kursų išeivijos lietuviams. Ypač dėmesio vertas P. Kudzinš str.: Ethnological Interrela-tions in the Folk Architecture of the Bal-' tie Area (17 psl.).

TREJI VARTI, Nr. 40-41 (96 psl.). Duodama K. Barėno novelė, išversta J. Zari-nio, šio žurnalo ilgamečio lietuvių skyriaus redaktoriaus. R. Čaks supažindina su lietuvių skautais. A. Barono novelių rinkinį "Celi un pėdas" recenzuoja M. Rozentale.

LB LOS ANGELES JAUNIMO ANSAMBLIO JUBILIEJINĖ ŠVENTĖ (1949-1974). Medžiagą parūpino ansamblio vadovė Ona Razutienė, spaudai parengė Alė Rūta, J. Kojelis ir B. Brazdžionis. Los Angeles — Santa Monica, 1974. Gausiai iliustruotas didelio formato 48 psl. leidinys. Kaina 2 dol. Gaunama pas O. Ražutienę, 3767 Aloha St., Los Angdles, Calif. 90027.

Į LAISVĘ, 1974, Nr. 60 (97), 136 PSL. Šiame L. Valiuko redaguotame numery rašo A. Maceina (apie lietuviškojo jaunimo dvasinę dramą), J. Kojelis, J. Gaila, E. Arbas, dr. A. Razma, A. Kairys; pasikalbėjimas su VLIKo pirm. dr. J.K. Valiūnu; LFB Los Angeles sambūrio studijų savaitgalio medžiaga VLIKo reorganizavimo, jaunimo paruošimo ir įjungimo į Leituvos laisvinimo darbą, aktyvaus dalyvavimo JAV politinėj ir visuomeninėj veikloj klausimais.

MŪSŲ SPARNAI, 1974, Nr. 36, 96 psl. Baigiamas kun. St. Neimano str. apie liet. evangelikų vyr. tarybos veiklą Vokietijoje ir J. Jašinsko str. apie poetą St. Dagilį, paminimos kunigų St. Neimano ir P. Dagio sukaktys, duodamas dr. M. Any-so nekrologas.

Įvairūs leidiniai: AKIRAČIAI, 1974, Nr. 3 (pokalbis su fotografu A. Urbu, T. Ženklio str. apie A. Sniečkų); BENDRADARBIS (Putnamo seserų biuletenis), Nr. 18 (1974); Į ATEITĮ, Bostono ateitininkų moksleivių laikraštėlis Nr. 5 (kasmet po vieną numerį); LIETUVIŲ DIENOS, Nr. 5; MOTERIS, Nr. 2; MŪSŲ ŽINIOS, Nr. 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 (visi numeriai dokumentuoja Chicagos Jaunimo Centre vykstančius kultūrinius renginius; šio biuletenio išėjo jau 52 numeriai; redaktorė — Danutė Vakarė); PASAULIO LIETUVIS, Nr. 5 (70); ŠALTINIS, Nr. 2.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai