Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
BALYS SRUOGA MŪSŲ ATSIMINIMUOSE. Spaudai paruošė ir išleido Vanda Sruogienė. Chicago 1974. XIV 552 psl. teksto ir 32 psl. nuotraukų, kaina 10 dol. Knygoj sukaupti per 70 asmenų atsiminimai apie B. Sruogą. Dailininkas — A. Kurauskas.

Antanas Klimas ir Stasys Barzdūkas (red.): LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS MOKYKLAI IR NAMAMS. Daugelis žodžių duodami su jų reiškiamų dalykų piešiniais — iliustravo Z. Sodeikienė. JAV LB Švietimo taryba (parėmus Lietuvių Fondui), Chicago 1974. 200 psl., kaina 6 dol. Užsisakymui adresas: Antanas Kareiva, 7030 So. Rockvvell St., Chicago, 111. 60629

Richard Scarry: MANO ŽODYNAS LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBA. Lietuvių kalbai pritaikė ir išleido JAV LB Švietimo taryba (parėmus Lietuvių Fondui). Chicago 1974. Didelio formato 92 psl. su gausiomis spalvotomis iliustracijomis. Kaina 5 dol. Užsisakymui adresas — tas pats.

Julija Švabaitė - Gylienė: GABRIUKO UŽRAŠAI. I dalis. Viršelis ir užsklandų piešiniai D. Stončiūtės. JAV LB Švietimo taryba. Chicago 1973. 133 psl., 3 dol. Užsisakymui adresas — tas pats.

J. V.: LIETUVIŲ SPAUDOS DRAUDIMO LAIKOTARPIS. Vakarų Europos lietuvių sielovados centras (Vokietijoj), Roma 1974. 31 psl.

LITUANUS, 1974, No. 2. Šiame T. Remeikio redaguotame numery rašo R. Šilbajoris, E. Anderson, W. R. Schmal-stieg; duodamas vienos J. Kaupo (m. 1964) novelės vertimas. 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai