Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Maceina: FILOSOFIJOS KILMĖ IR PRASMĖ. Lietuvių katalikų mokslo akademija, Roma 1978. XII - 328 psl., 16 dol.

Jurgis Gliauda: NARSA GYVENTI. Romanas. Lietuviškos knygos klubas, Chi-caga 1978. 310 psl. Viršelis Vilijos Ei-vaitės.

Anatolijus Kairys: TRYS DRAMOS: RŪTELĖ, SAULĖS RŪMAI, ŽMOGUS IR TILTAS. Išleido Dialogas. Chi-caga 1978. 158 psl. Kieti viršeliai.

Algirdas Landsbergis: THE LAST PICNIC. Manyland Books, Inc., New York 1978. 87 psl.

Vincas Žemaitis: LIETUVIŠKI VANDENVARDŽIAI IR PILKALNIAI NUO VISLOS IKI PAT MASKVOS. Autoriaus leidinys, 63 psl.

J. Venclovas: LIETUVIAI ŽILOJ SENOVĖJ. Išleido M. Morkūnas, Chicaga 1978. 92 psl.

Kraševskis: VITOLIO RAUDA. Vertė Povilas Gaučys. Išleido prel. Juozas Karalius. Chicaga 1977. 286 psl.

Stasys Yla: JURGIS MATULAITIS. Asmenybės apybraiža. Viršelis N. Vedegy-tės - Palubinskienės. Išleido Nekalto Prasidėjimo seserys, Putnam, 1977. 370 psl., 7 dol.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA, No. 26. Vertimą redagavo kun. K. Pugevičius, išleido Kunigų Vienybė. Putnam, 1977, 48 psl.

PRISIKĖLIMO PARAPIJA TORONTE. Leidinys 25 m. įsikūrimo sukakčiai atminti. Suredagavo J. Matulaitis, J. Vaičeliūnas, S. Prakapas. Iliustruotas nuotraukomis iš parapijos gyvenimo. Torontas 1978. 128 psl.

TĖVYNĖS SARGAS. Politikos ir socialinių mokslų žurnalas. 1978 m. Nr. 1 (39). Red. Petras Maldeikis. Straipsniai: kun. dr. J. Vaišnora, M.I.C. — Arkiv. Jurgis Matulaitis, sociologas; Vyt. Bag-danavičius — Lietuvių tautos politinis veikimas; J. Varnas — Kova dėl Lietuvos išlaisvinimo ar bendradarbiavimas su okupantu? A. J. Kasulaitis — Kovotojo portretas (M. Krupavičiaus 92 m gimimo proga); kan. V. Zakarauskas — Komunizmas enciklikos Divini Redemp-toris šviesoje; E. S. — Dr. Leonas Bistras Kaune; K. Bartkus — Dėl Sovietu Sąjungos ateities ir kt. Prisimenami mirusieji — kan. Povilas Juknevičius ir dr. Alfredas Sennas, recenzuojamos knygos. Kaina 3 dol.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai