Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
GEN. POVILAS PLECHAVIČIUS I dalį parašė Petras Jurgėla (9-174 psl.), II dalį redagavo Paulius Jurkus (177-288 psl.). Išleido žurnalas Karys. Brook-lynas 1978. Knyga įrišta ir gausiai iliustruota. 300 psl.
P. Celiešius: EUCHARISTIJOS ESMĖ IR PRASMĖ. Vakarų Europos lietuvių sielovados centras, Bad-Woerishofen 1978. 59 psl.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. Ketvirtas tomas. Išleido Lią^ tuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms leisti sąjunga. Viršelio iliustracija — Ses. Mercedes. Chicago 1978. 477 psl. Kaina — 4 dol. minkštais viršeliais, 6 dol. kietais viršeliais.

V PLB SEIMAS. PLB valdybos leidinys. Redagavo Romas Kasparas. Chicago 1978. 68 psl.
PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS IR PENKTOJI DAINŲ ŠVENTĖ. Red. Česlovas Senkevičius. Viršelis —Jurgio Rač-kaus. Toronto 1978. 98 psl.

DARIAUS — GIRĖNO KLUBAS. 1952-1977. Red. Antanas Grinius. Detroitas 1977. 32 psl.

PASAULIO LIETUVIŲ KATALIKŲ ŽINYNAS. Red. kun. Kazimieras Pugevi-čius. Išleido LRK Kunigų Vienybė. Brooklynas 1978. 179 psl. Lietuvių kunigų, parapijų, vienuolijų ir kat. įstaigų sąrašas su adresais.

PRANCIŠKONIŠKI KRYŽIAUS KELIAI. Autorius Fr. Edwin Dorzweiler, O.F.M. Cap., vertėjas Tėv. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M. Iliustruota Aleksandros Kašubienės Brooklyno pranciškonų koplyčios Kryžiaus kelių mozaikinėmis nuotraukomis. Nuotr. L. Tamošaičio. Brooklynas 1978. 32 psl.

Į LAISVĘ, 1978 balandis, Nr. 72, 72 psl., 2,50 dol. Įvairiais lietuviškaisiais klausimais rašo Br. Nemickas, A. Štromas, T. Venclova, P. A. Raulinaitis, St. Barzdukas ir kt. Šį numerį parengė naujas redaktorius Juozas Kojelis.

Į LAISVĘ. Politikos žurnalas, Nr. 73 (1978 rugsėjis). Red. Juozas Kojelis. Turinyje: Juozas Brazaitis: Lietuvos žydų likimas ir laikinoji Lietuvos vyriausybė; Jurgis Gliaudą: Palikimas jam (ištraukos iš romano "Narsa gyventi"); Stasys Lozoraitis: Lietuvių tauta — mūsų pasaulio centras; Antanas Musteikis: Naujasis sovietinis vaikas; Leonardas Valiukas: Niekad nepulkim į neviltį; Vytautas Vardys: Maskvos karas prieš LKB kroniką. Numerio kaina 4 dol.

VARPAS 1977 m. Nr. 15. Leidžia Varpininkų filisterių draugija, red. Antanas Kučys, Melrose Park, 111., 167 psl. Tarp straipsnių itin įdomus — "Kur tie su stoję laikrodžiai", kur Kęstutis Jokubynas, Aleksandras Štromas, Tomas Venclova ir Vladislovas Žilius atsako visuomeniniu bei kultūrinio pobūdžio klausimus, liečiančius tautą ir išeiviją. Daug literatūrinės medžiagos ir lietuvių dailininkų iliustracijų. Numerio kaina 3 dol.

TECHNIKOS ŽODIS. 1978 m. Nr. 2. Vyr. red. V. Jautokas. Pažymėtinas Alg, Tamašausko straipsnis: Lietuvos mūro architektūros paminklai — nauji daviniai (pilys).

MŪSŲ SPARNAI. Lietuvių evangelikų reformatų žurnalas, 1978 birželio mėnuo. Red. Jokūbas Kregždė. 96 psl. Tarp straipsnių išsiskiria kun. St. Neimano "Papilio reformatų parapija".

LITUANUS, 1978, No. 2. Rašo W. Urban (apie prūsų 1260 m. sukilimą), M. Kurrik, D. M. Crovve, Jr., iš lietuvių tėra A. Plioplio str., svarstantis, ar Paryžiuj 1910 m. buvo parodyta M. K. Čiurlionio paveikslų. Literatūrai atstovauja Arėjas Vitkauskas, dailei — S. Goštauto pristatomas V. Petravičius (jo darbų nuotraukoms skirta 19 puslapių iš 80). Ar nebepajėgiama pakankamai rasti žurnalui lietuvių bendradarbių?

WORLD LITERATURE TODAY. A Literary Ouarterly of the University of Oklahoma.
VVinter 1978. 120 psl. Šiuo leidiniu pagerbiamas Peru rašytojas Mario Vargas Llosa. Literatūros apžvalgoje Jonas Zdanys recenzuoja Henriko Čigriejaus eilių rinkinį "Nedylanti lauko delčia".

Spring 1978 (127 - 350 psl.). Ivar Ivask rašo apie Czeslaw Milosz — 1978 Neu-stadt tarptautinės premijos už literatūrą laureatą; Manuel Duran — apie Vi-cente Aleixandre — 1977 m. Nobelio premijos laureatą. Lietuvių literatūros apžvalgoje Rimvydas Šilbajoris recenzuoja Kazio Almeno "Saują skatikų", Kosto Ostrausko "Čičinską" ir Stepo Zobarsko "The Lithuanian Short Story". Jonas Zdanys recenzuoja Sigito Gedos eilių rinkinį "Mėnulio žiedai".

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA, No. 17, 18, 19, 20 (48, 39, 40 ir 40 psl.). Leidžia Kunigų Vienybė, vertimų red. — kun. K. Pugevičius.

AUŠRA — DIE MORGENROETE, didelio formato 30 psl. Lietuvos pogrindinės Aušros, 1977, Nr. 5, vertimas į vokiečių kalbą, kurį atliko Jurgis Laginas. Pradžioj pateikiama Alb. Geručio istorinė informacija apie Lietuvą. Išleido Das Institut in der 2. Welt savo dvisavaitinių leidinių serijoj.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai