Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Rubšys: RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ. I dalis. "Krikščionis gyvenime knygų serijos Nr. 16, Putnam, Conn., 1978. 392 psl., 8 dol.

Stasys Yla: LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS. Iliustracijos Zitos Sodeikienės ir Irenos Mitkutės. Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla, Chicago 1978. Didelio formato 180 psl., 20 dol.

Dr. jur. Martynas Anysas. KOVA DĖL KLAIPĖDOS. Atsiminimai 1927 - 1939. Spaudai paruošė dr. M. G. Slavėnienė. Įvadas dr. Juozo Jakšto. Kultūrai remti draugija, Chicago 1978. 426 psl. Knygą platina Draugas (Kaina nepažymėta).

Albinas Baranauskas: RUDENYS IR PAVASARIAI. III dalis. Liet. knygos klubas, Chicago 1978. 390 psl., 8 dol.

Jonas Balys: LIETUVIŲ KALENDORINĖS ŠVENTĖS. Tautosakinė medžiaga ir aiškinimai. Lietuvių Tautosakos lobynas VII. Išleido Lietuvių tautosakos leidykla, Silver Spring, Md., 1978. 116 psl. ir gale 10 psl. iliustracijų. Kaina 6 dol.

LINKUVA — Šiaurės Lietuvos švietimo židinys. Redagavo dr. Alf. Šešplaukii Išleido Linkuvos monografijai leisti komitetas, Chicago 1978. Kietais viršeliai-, gausiai iliustruota, išleista Linkuvos gimnazijos 60 m. įsteigimo sukakčiai paminėti. 333 psl.

V. Stanley Vardys: THE CATHOLIC CHURCH, DISSENT AND NATIONA-LITY IN SOVIET LITHUANIA. East European Quarterly, Boulder, distributed by Columbia University Press. East European Monographs, No. XLIII. New York 1978. 336 psl. Užsisakant iš Religinės Šalpos (351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207) gaunama už 10 dol. (veik pusę kainos).

Danguolė Sadūnaitė: AND THERE WAS THE MOON THROVVING STONES AT BIRDS. Illustrated by Sr. Ann Mikaila. Putnam 1978. Psl. 97.

MANYLAND PRESENTS THEIR BEST. Edited by Stepas Zobarskas. Graphics by Vladas Žilius. Introduction by Charles Angoff. New York 1978. 142 psl. Penkiolikos autorių kūryba anglų kalba.

Simas Kudirka & Larry Eichel: FOR THOSE STILL AT SEA. The Dial Press, New York. 1978. 226 psl. Kietais viršeliais. Kaina $7.95. Užsisakyti galima: The Dial Press, 1 Dag Hammarskjold Plaza, New York, N.Y. 10017.

Joseph Ehrefc BLICK IN DIE ZEIT. Eine weltpolitische Umschau. Basei 1978. 52 psl.

Joseph L. Navickas: N. LOSSKY'S MORAL PHILOSOPHY AND M. SCHELER'S PHENOMENOLOGY. Atspaudas iš leidinio Studies in Soviet Thought 18 (1978), p. 121-130.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA, No. 21. Vertimą (68 psl.) redagavo kun. K. Puge-vičius. Gaunama iš Kunigų Vienybės, 351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

LITUANUS, 1978, No. 3. Chien-ching Mo rašo lietuvių kalbotyros klausimu (Causative construction in Lithuanian), K. A. Girvilas — apie lietuvių tautinius vardus, V. Valkavičius apie VVaterbury 1896 - 98 ėjusį "Rytą". Pateikiama S. Gedos 13 eilėraščių vertimai (J. Zdanio).

TĖVYNĖS SARGAS, 1978, Nr. 2 (40), 72 psl., 3 dol. Rašo St. Lūšys, J. Vaišnora ir kt.

PATIKSLINIMAS Š. m. Aidų Nr. 8, 371 psl. po Vytauto Kamanto nuotrauka turi būti: PLB valdybos (ne tarybos) pirmininkas.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai