Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Lietuvių Enciklopedijos ir Encyclopedia Lituanica išleidimas paminėtas Bostone gruodžio 3. Į pabaigtuvių iškilmę susirinko apie 300 žmonių. Paskaitai pakviestas prof. dr. A. Klimas. Meninę programą, perteikdamas lietuvių rašytojų kūrybos ištraukas, atliko Henrikas Kačinskas. Parodytas spalvotas garsinis filmas, liečiąs enciklopedijų redagavimą bei išleidimą. Filmą paruošė A. Kezys, S.J. Visai programai vadovavo Stasys Santvaras. Buvo labai daug sveikinimų žodžiu ir raštu. Jautrų žodį tarė enciklopedijų leidėjas Juozas Kapočius. Minėjimas baigtas vaišėmis.

VLIKo metinis seimas įvyko Pick-Congress viešbutyje, Chicagoje, gruodžio 9 - 10. Dalyvavo 15 VLIKą sudarančių organizacijų 45 atstovai ir 75 svečiai. Pagrindiniais kalbėtojais buvo Tomas Venclova ir dr. Bronius Nemickas. Pirmininko išrinkimas atidėtas tolimesniam laikui.

— Kun. Adolfas Stasys, gruodžio 11 d. posėdyje Chicagoje išrinktas Amerikos Lietuvių Tarybos (ALTos) valdybos laikiniu pirmininku.

Kent universitetas įsteigė 3,000 dol. premiją, kuri bus duodama lietuviui studentui, siekiančiam doktorato ar žemesnio akademinio laipsnio iš humanitarinės, socialinės ar lituanistinės srities. Jam bus pavestas vokiečių okupaciją Lietuvoje liečiančios medžiagos rinkimas. Suinteresuotieji prašomi savo trumpas biografijas siųsti šiuo adresu: Dr. John Cadzow, Ethnic Heritage Program, 729 Wright Hali, Kent State University, Kent, OH 44240.

— Akt. Henrikas Kačinskas, sulaukęs 75 m. amžiaus, buvo pagerbtas lapkričio 19 Kultūros židinyje, New Yorke. Jubiliatas ta proga atliko lietuvių rašytojų kūrybos rečitalį. Pagerbtuves ruošė Vaižganto klubas.

— Akt. Jonas Kelečius gruodžio 10 Clevelande turėjo literatūrinę popietę. Interpretavo lietuvių ir kitataučių rašytojų kūrybą.

Lietuvių tautodailės institutui Kanadoje Ontario kultūros ir pramogų ministerija paskyrė 10,500 dol. Šios sumos instituto vadovybė buvo prašiusi Anastazijos ir Antano Tamošaičių knygai "Lithuanian National Costumes" išleisti.

Eugenijaus Kriaučeliūno 1,000 dol. premija skiriama kasmet lietuviui jaunuoliui, geriausiai pasireiškusiam raštu (lietuvių, anglų ar kita kalba), organizaciniu veiklumu, arba jaunimo vienetui (sambūriui, tautinių šokių grupei, jaunimo chorui, sporto būreliui), geriausiai atstovavusiam lietuviams ir Lietuvai vienerių metų laikotarpyje. Premijai asmenys ar vienetai siūlomi raštu, tiksliai nurodant premijai tinkamumo motyvus, ir siunčiami šiuo adresu: Eugenijaus Kriaučeliūno premijos komisijai, 12500 Pownee Rd., Palos Park, Illinois 60464.

Broniaus Jonušo 1,000 dol. stipendija lituanistikai studijuoti paskirta Robertui Jonui Saldžiui, gyvenančiam Brazilijoje. Stipendijos mecenatė — mirusio muziko našlė Emilija Jonušienė.

S u k a k t y s. — Elenai Karosaitei-Gimbutienei, visuomenės veikėjai, 1979 m. sausio 13 sueina 85 m. amžiaus; poetui Vincui Kazokui sausio 15 — 60 m.; Antanui Masioniui, pedagogui ir visuomenininkui, vasario 8 — 70 m.; Anicetui Simučiui, Lietuvos gen. konsului New Yorke, vasario 11 — 70 m.

M i r t y s. — Rapolas J. Valatka, ilgai vadovavęs radijo valandėlei Lietuviškos Melodijos — Detroite, mirė lapkričio 25; dr. Bronius Radzivanas, visuomenininkas — gruodžio 1 Brooklyne, Juozas Pautienius, dailininkas — gruodžio 17 Cicere, 111.

R a š y t o j u o s e. — Baltimorės lietuvių muziejaus iniciatyva, lapkričio 26 jo patalpose Baltimorėje suruoštas literatūros vakaras, kuriame savo kūrybą skaitė Antanas Vaičiulaitis, Jurgis Blekaitis, Na-das Rastenis ir Aleksandras Badžius. Be to, iš Balio Sruogos, Nykos-Niliūno ir Jurgio Blekaičio raštų ištraukas skaitė akt. Juozas Palubinskas.

Jurgio Gliaudos kūrybos vakarą gruodžio 2 Los Angeles mieste suruošė Liet. Fronto bičiuliai. Programoje, be autoriaus, dalyvavo Alė Rūta ir Dalila Mac-kialienė. Koncertinę dalį adiko sol. Ona Pliuškonienė ir Raimonda Apeikytė.

M u z i k a. — Pranciškonų vasarvietėje
liepos - rugpjūčio mėnesiais koncertines programas adiko solistai Gina Čap-kauskienė, Vaclovas Verikaitis, Violeta Balčiūnienė, Izidorius Vasyliūnas (smuiku), Vytenis Vasyliūnas (vargonais), ir Jeronimo Kačinsko vadovaujamas Barkelee konservatorijos Bostone kamerinis kvintetas.

Californijos lietuvių dienos (rugsėjo 23) plačią muzikinę programą atliko pianistė Raimonda Apeikytė ir solistai Birutė Dabšienė, Janina Čekanaus-kienė, Antanas Pavasaris ir Rimtautas Dabšys.

Sutartinės sambūris spalio 21 dainavo A.L. Tautinės Sąjungos suruoštame lietuvių dainos ir dailiojo žodžio vakare Baltimorėje. Literatūrinei programai buvo pakviesta Izabelė Žmuidzinienė.

Bruno Markaičio kūrinių koncertai įvyko lapkričio 4-5 Jaunimo centre, Chicagoje. Jo sukurtas ir diriguotas Šv. Kazimiero garbei mišias giedojo solistai Alvina Giedraitienė, Dalia Kučėnienė, Margarita Momkienė, Jonas Vaznelis ir Michael Young. Taip pat dalyvavo simfoninio orkestro muzikantai ir pianistas James Eckerling.

Kun. Ladas Budreckas, religinės muzikos kūrėjas, lapkričio 11 Brooklyne iškilmingai paminėjo savo kunigystės 50 m. sukaktį.

Bernardo Brazdžionio lyrikos, komponuotas Juozo Briedžio, koncertas įvyko gruodžio 10 Jaunimo centre, Chicagoje. Šiame koncerte dalyvavo solistai Roma Mastienė, Dana Stankaitytė, Algirdas Brazis ir pats kompozitorius dr. Juozas Briedis. Akompanavo Arūnas Kaminskas. Bernardas Brazdžionis skaitė savo kūrybą.

— Bronius Budriūnas 50 m.
muzikinės veiklos ir 25 m. Los Angeles lietuvių parapijoje vargonininkavimo sukaktyse gruodžio 10 pagerbtas akademi-niu-koncertiniu renginiu. Jj suruošė parapijos choras.

K o n c e r t a i. — Ginos Capkauskienės — rugsėjo 16 St. Catharines, Ont. (su Rimu Strimaičiu), rugsėjo 30 Detroite, spalio 1 Hamiltone, spalio 28 Kultūros židinyje, New Yorke, lapkričio 4 Toronte ir gruodžio 9 Montrealyje (su Slavą Žiemelyte). Stasio Baro, Danutės Stan-kaitytės, Jono Vaznelio — rugsėjo 23 Hartforde. Danos Stankaitytės — spalio 22 Jaunimo centre, Chicagoje, lapkričio 12 — Bostone, gruodžio 3 su Aldona Stempužiene-Švediene — Cleve-lande. Ričardo Daunoro — Rugsėjo 10 Ottawoje, rugsėjo 23 Bostone, spalio 1 Carnegie Recital Hali, New Yorke, spalio 28 Clevelande. Be to, dar Phila-delphijoje, Rochesteryje, N.Y., ir St. Petersburge, Floridoje. Nerijos Linkevičiūtės ir Bernardo Prapuolenio — spalio 23 Toronte, spalio 28 Londone, Anglijoje, lapkričio 11 Kultūros židinyje, New Yorke. Aldonos Stempužienės-Švedienės — lapkričio 12 Toronte. Laimutės Ste-paitienės — spalio 14 — Los Angeles. Margaritos Momkienės ir Genovaitės Mažeikienės — lapkričio 11 Jaunimo centre, Chicagoje. Praurimės Ragienės — lapkričio 14 Chicagoje (Lake View Musical Society). Violetos Balčiūnienės — lapkričio 19 Bostone. Vytauto Smetonos (fortepiono rečitalis) — spalio 8 Kultūros židinyje, New Yorke, spalio 28 — Abel Wilshire teatre, Los Angeles, lapkričio 26 — Carnegie Recital Hali, New Yorke. Izidoriaus ir Vytenio Va-syliūnų — smuiko-piano koncertai spalio 28 Carnegie Recital Hali, New Yorke, spalio 29 New England konservatorijos salėje, Bostone. Andriaus Kuprevičiaus (fortepijono rečitalis) lapkričio 12 Jaunimo centre, Chicagoje. Juzės Krištolaity-tės-Daugėlienės — gruodžio 17 Miami, Floridoje.

D a i l i n i n k u o s e. — Adomas Varnas gruodžio 2 100 metų sukakties proga pagerbtas kultūriniu renginiu bei vaišėmis Lietuvių tautiniuose namuose, Chicagoje. Apie jubiliatą bus daugiau 1979 sausio numeryje.

Pranciškonų vasarvietėje liepos rugpjūčio mėnesiais buvo Vytauto Igno bei Nijolės Palubinskienės grafikos parodos ir Kazimiero Žoromskio, Viktoro Vizgirdos, Vidos Krištolaitytės tapybos parodos.

Pasaulio Lietuvių Dienų metu, birželio 29 - liepos 3, Royal York viešbučio salėje, Toronte, suruošta lietuvių dailininkų paroda. Išstatyta 36 skulptūros, tapybos ir grafikos darbai. Parodą organizavo Jurgis Račkus. Dalyvavo 21 dailininkas.

Henrikas Šalkauskas, gyvenąs Australijoje dailininkas, laimėjo Alice Springs ir Wagga wagga premijas. Premijuotieji paveikslai palikti tų miestų meno kolekcijose.

D a i l ė s parodos. — Romo Viesulo — rugpjūčio 14 - rugsėjo 13 Oxfordo galerijoje, Oxforde, Anglijoje ir Toronte. V. K. Jonyno sykiu su R. Zoto-viene ir D. Jurgutiene — spalio 21-22 Kultūriniame centre, Detroite. Aldonos Variakojienės — rugsėjo 23-24 Šv. Kazimiero parapijos salėje, Los Angeles. Dalios Ancevičienės — rugsėjo 29 -spalio 8 Jaunimo centre, Chicagoje. Lietuvių dailininkių paroda — lapkričio 12 -gruodžio 28 Balzeko liet. kultūros muziejuje, Chicagoje. Dalyvavo 18 dailininkių su 34 darbais. Elenos Urbaity-tės — lapkričio 12-22 Merrick Wing galerijoje, Merrick, N.Y. Halinos Žmui-dzinienės — gruodžio 2-3 Prisikėlimo parapijos parodų salėje, Toronte. Stasės Smalinskienės — lapkričio 17-27 Jaunimo centre, Chicagoje. Pr. Domšaičio — lapkričio 18 - gruodžio 15 Honolulu universiteto meno galerijoje (pomirtinė paroda). Jadvygos Paukštienės — lapkričio 17-24 Jaunimo centre, Chicagoje. Jurgio Juodžio — gruodžio 14-17 St. Petersburg, Florida. J. Bričkaus — gruodžio 17-18 Prisikėlimo parapijos parodų salėje, Toronte. Rimo Laniausko — gruodžio 2-3 Lietuvių namuose, Clevelande. Taip paš šiais metais Jaunimo centre, Chicagoje, buvo Aleksandro Marčiulionio skulptūros paroda. Išstatyta 50 kūrinių.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai