Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MOKSLAS PDF Spausdinti El. paštas
* Liepos mėnesį Darmstadte įvyks tarptautinis inžinierių kongresas. Jame skaitys paskaitą ir lietuvis prof. St. Kolupaila. Kongresas šaukiamas taikai išlaikyti šūkiu.

* Bostone yra įsteigtas Lietuvos dokumentacijai saugoti archyvas, kuris rinks ir saugos lietuvių mokslines ir kultūrines vertybes, taip pat istorinę medžiagą. Daug svarbios medžiagos yra surinkta ir Šveicarijoje.

* LTB Vyf. Komitetas tariasi su Aukštųjų Mokyklų Mokomojo Personalo Sąjunga, kad jos nariai sistemingai lankytų su paskaitomis įvairias stovyklas. Išlaidas apmokės LTB Vyr. Komitetas.

* Baltijos Universitetą rūpinamasi perkelti į Angliją — su visu mokomuoju personalu, taip, kaip dabar yra.

* Amerikos Lietuvių Kultūrinis Archyvas, kurio pirmininkas yra kun. M. Juras, o iždininkas Dr. L. Kapočius, paskelbė į visuomenę atsišaukimą ragindamas siųsti į archyvą visokią mokslinę ir kultūrinę medžiagą, knygas, rankraščius, nuotraukas, atsiminimus etc. Apsčiai medžiagos jau turima.

* Sovietai, norėdami parodyti, kad jie taip pat remia meną ir mokslą, suteikė profesoriaus titulą „su Raud. Darbo Vėliavos ordinu komp. Gruodžiui, muzikui K. Galkauskui, dail. S. Ušinskui, L. Stroliai ir P. Aleksandravičiai.

* Amerikos Politinių Mokslų Sąjunga, turinti 3.300 narių, priėmė konsulą P. Daudžvardą savo nariu. Sąjunga leidžia kas du mėnesiai mokslinį žurnalą.

* Amerikoje Dr. J. Pajaujis pradėjo dėstyti rusų kl. Berlitzo mokykloje N. Jorke. Vokiečių kl. dėsto Dr. V. Juodeika, rusų k. — prof. A. Salys ir prof. Krėvė-Mickevičius.

* Š. m. kovo mėn. 9 d. lietuvių, latvių ir estų centrinės Stud. Atstovybės nutarė: a) vieningai siekti savo būvio pagerinimo, b) stipirinti baltų tautų tarpe kultūrinius ryšius, c) skatinti santykiavimą su kitų tautų studentija supažindinti kultūringąjį pasaulį su mūsų pagrįstais reikalavimais ir neginčijamomis teisėmis. Tam sudarytas Centrinis Baltų Studentų Komitetas.

Baltijos Un-tas atsisveikino su kolegomis išvykstančiais į Angliją. Profesūra ir studentija šiltais žodžiais išlydėjo tautiečius.

Stud. H. Survila skiriamas studentų reikalus atstovauti Anglijoje.

Tikimasi, kad perkeliant DP iš Anglų zonos į Angliją, bus galima perkelti į ten ir Baltijos Universitetą, kuriame studentai galėtų atliekamu nuo darbo laiku mokytis. Prof. F. Gulbis vyksta Anglijon ištirti ten perkėlimo sąlygų.

Apskritai, anglų įstaigos yra palankios universiteto perkėlimui, nors nieko konkretaus nedaro.

* F r e i b u r g e i. Br. gegužės 4 dieną studentai ateitininkai suruošė Prof. St. Šalkauskio minėjimą akademiją. Minėjiman atvyko S v. Sosto Delegatas kan. F. Kapočius, prof. kun. Yla, prof. Grinius ir kiti. Dr. Paplauskas apibūdino prof. St. Šalkauskį, kaip lietuvių kultūros ugdytoją.

Po to įvykusiame iškilmingame posėdyje jaunieji ateitininkai buvo pakelti tikraisiais Sąjungos nariais.

Gegužės 5 d. suruoštas Motinos Dienos minėjimas. Šv. Sosto Delegatas laikė pamaldas ir pašventino, dail. Kasiulio pieštą Aušros Vartų Marijos paveikslą. Buvo padėtas vainikas Motinai Karžygei. Minėjimo metu kun. Rungys skaitė prof. Dr. Maceinos paskaitą „Žmona ir motina“.

* Piza'os lietuvių studentų kolegijoje kun. J. Zeliausko rūpesčiu susirinko nemažas būrys lietuvių studentų. Jiems vadovauja kun. A. Naujokas, kun. Kisielius, klr. Mincevičius. Plačiai bendradarbiaujama Amerikos lietuvių spaudoje, talkininkaujama Italijoj išeinančiame „Lietuvių Balse“. Suruoštas Vasario 16 d. minėjimas, kuriame
dalyvavo italų profesūros ir studentų atstovai. Palaikomi glaudūs ryšiai su italų stud. kat. organizacija F.U.C.I. Bologna'os un-te Italijoj studijuoja J-6 lietuvių studentų, Florencijoje studijuoja 4 lietuviai ir Neapolyje 1 lietuvis studijuoja laivininkystę.

* Austrijoj, nunacinimo įstatymą priėmus, yra uždrausta iki 1950 metų studijuoti studentams, priklausiusiems NSDAP. Tai palietė labai didelę Austrijos studentų dalį. Innsbrucko studentai pareiškė protestą, kurį parėmė ir Austrų Centrinė Studentų Atstovybė. Laikraščiuose pasirodė pareiškimai, kad reikia labiau susirūpinti neaiškios praeities DP studentais, negu austrais. Austrai negali būti blogiau traktuojami, kaip DP. Ta proga Innsbrucko un-te studijuoją lietuviai priėmė ir išsiuntinėjo protesto pareiškimą Austrų Centrinei Studentų Atstovybei, Innsbrucko un-to rektoriui, prorektoriui, vietos laikraščiams, karinei prancūzų valdžiai ir akademinėms organizacijoms užsienyje. Proteste iškeliamos lietuvių studentų kovos prieš vokiečių terorą ir priespaudą, pavaizduojamas vokiečių elgesys su studentais ir universitetu Lietuvoje bei aprašomi stud. kryžiaus keliai Vokietijoje iki karo pabaigos.

Į kaltinimą, kad užsieniečiai nieko nepadarą un-to garbei kelti, atsakoma, kad iš 50 lietuvių stud. Innsbrucke 16 (33%) yra studijas jau baigę, būtent: 3 dipl. ekonomistai, Į 5 medicinos daktarai, 6 ekonomijos daktarai, 1 teisės daktaras ir vienas į filosofijos daktaras.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai