Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Naujienos PDF Spausdinti El. paštas
* Prancūzai neteko pasižymėjusio mokslo vyro, jų Mokslų Akademijos nario P. L e n g e v i n o. Jis buvo Paryžiaus darbininko sūnus, ir išgarsėjo savo fizikos ir matematikos darbais, ypač reliatyvizmo ir kvantų teorijoje ir elektromagnetizmo srityje. Taip pat prisidėjo prie Curie mokslinių tyrinėjimų. Ypač daug padėjo bėgliams nuo nacių režimo ir politiškai persekiojamiems. Jis ir pats buvo 1940 m. suimtas ir įkištas į kalėjimą, iš kurio galiausiai buvo. Gestapo paleistas tik savo garsiojo mokinio Joliot-Curie energingų protestų dėka. Jo giminaitį, žymų fiziką Solomoną Gestapo sušaudė, o dukterį naciai įkišo į kone. stovyklą.

* Paryžiuje posėdžiavęs tarp tautinis juristų kongresas, kuriame dalyvavo 120 atstovų 24 tautų, nusprendė įsteigti tarptautinę juristų demokratų sąjungą. Ji veiks drauge su UNESCO. Centras bus Paryžiuj.

* Šiemet išleidžiamas rankraščiuose likęs Wolflino susirašinėjimas su įžymiuoju literatūros ir meno istoriku Burckhardtu. Pereitais metais Šveicarijoj buvo išleistas jo smulkesnių raštų rinkinys, sudarytas iš jo 32 kalbų ir straipsnių įskaitant ir jo dizertaciją „Prolagomeria zu einer Psychologie der Architektur“. Jo paskutinė knyga pavadinta „Mintys apie meno istoriją. Ji yra išversta į anglų, ispanų ir japonų kalbas ir baigiama versti į prancūzų, olandų ir švedų.

* Tautinė JAV mokslų akademija paskelbė konkursą parašyta geriausiam moksliniui veikalui apie cukrų kaip apie maisto šaltinį. Trejus metus iš eilės bus skiriama premija po 5.000 dolerių. 1950 m. už geriausią veikalą apie mokslinius tyrimus cukraus srityje per pastarųjų 50 metų bus paskirta 25.000 dolerių premija.

* Australija pareiškė pretenzijų gauti tam tikrą reikalingų vokiečių mokslininkų skaičių reparacijų sąskaita. Ten jie turės dirbti valstybinėse įstaigose arba privačiai firmose pasiduoti bendrajai saugumo kontrolei. Australams ypač rūpi gauti ko daugiausia specialistų būsimojo karo reikalams: per radiją koriguoti raketiniams sviediniams, gaminti naujausios rūšies raketoms ir gauti sintetiniam benzinui iš akmens anglių.

* Iš britų socialinių reikalų ministerio Strachey pareiškimo spaudai paaiškėjo, kad 420 vokiečių mokslininkų dirba D. Britanijoje — daugiausia raketų tyrinėjimo srity. Jie yra sudarę sutartis 6 mėnesiams ir turi ten labai geras darbo ir gyvenimo sąlygas. Tam tikras vokiečių mokslininkų skaičius turės atlikti Kanadoje svarbių technikinių ir gamtos mokslų srities darbų.

* Amerikiečių Smithsonian institutas Vašingtone surinko 500.000 tonų mokslinės literatūros, kurią paskirstys (per Belyną) įvairiems vokiečių universitetams ir mokslininkams.

* Paryžiuje, S o r b o n o s   u n i v e r s i t e t e, su didelėmis iškilmėmis buvo surengtas žymiojo prancūzų filosofo B e r g s o n o 6 metų mirties sukakties minėjimas. Jis mirė vokiečių okupacijos metu. Iškilmėse dalyvavo resp. prezidentas, vyriausybės nariai, žymiausi prancūzų mokslininkai ir daug svečių iš užsienio.

Apie jį išsamius pranešimus padarė Sorbonos rektorius Roussy, Prancūzų Mokslų Akademijos vardu Ed. Le Roy ir Oksforto un-to vardu D. Rossas.

*

RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS ĮVYKSTA


Lietuvių Rašytojų Tremtinių suvažiavimas įvyksta š. m. liepos 11 ir 12 d. Augsburge. Smulkesnė informacija apie suvažiavimą, siunčiama kiekvienam rašytojui asmeniškai. Suvažiavime bus aptariami visi opieji ir aktualieji mūsų literatūrinio gyvenimo reikalai. Ir kada vėl galėsim susirinkti — šiom aplinkybėm sunku pasakyti. Todėl visi kolegos rašytojai tremtiniai kviečiami nugalėti kelionės sunkumus ir suvažiavime gausiai dalyvauti.
Lietuvių Rašytojų Tremtinių D-jos Valdyba.

Korektūros klaida


„Aidų“ 2-ame numeryje, 62-ame puslapyje, antroje skiltyje, 10-toje eilutėje nuo apačios vietoj 200 m turėtų būti 2000 m.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai