Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Trumpai PDF Spausdinti El. paštas
* Jordano salėje Bostone Jeronimo Kačinsko diriguotos Gounod'o Šv. Cecilijos mišios susilaukė spaudos ir publikos labai palankaus įvertinimo. Įtakingas dienraštis "Boston Globė" sausio 9 d. laidoje rašė:"
".. .Du sambūrius vakar popiet girdėjome Jordan Hali salėje — So. Bostono lietuvių šv. Petro parapijos chorą ir Melrose simfoninį orkestrą.
"J. Kačinskas yra abiejų dirigentas, ir vakar juos abudu sujungė, atlikdamas Gounod koncertines šv. Cecilijos mišias. Veikalas imponuojančios apimties, reikalaująs įjungti orkestro lėkštes ir didįjį būgną. šv. Cecilijos mišios šiandien retai atliekamos pilno sąstato.

"Aiškiai matyti, kad, lavindamas Šv. Petro parapijos chorą, Kačinskas statė griežtus reikalavimus, nes jų giedojimas buvo pažymėtinai augšto lygio. Vyrų ir moterų balsai yra pakankamai gausūs, kad galingai skambėtų reikiamose vietose, bet pagrindinis šio choro požymis—puikus aiškumas, greitas, judrus reagavimas į dirigento mostą ir detalių subtilumas.

"Solistų taip pat buvo malonu klausyti, nes visų balsai buvo plataus skambėjimo ir visi giedojo muzikaliai, kas dažnai reta tarp solo balsų. Stankaitytė, Baras ir Vaznelis pasiekė tobulai sulieto tono.

"Nors buvo tonacijos problemų, bet Melrose simfoninis orkestras gražiai užsirekomendavo nelengvu Chadwic-ko dalyku ir daug reikalaujančiu Mendelsohno Itališka simfonija ir Mišiomis."

* Gruodžio 3-4 d. Niujorke pastatytas Antano Škėmos veikalas "Vienas ir kiti" sutraukė daug lietuvių publikos. Vaidinimą režisavo Vytautas Valiukas, dekoracijas piešė dail. T. Valius, administracinius' reikalus tvarkė akt. Kaz. Vasiliauskas, vaidinimą globojo Balfas.
Gruodžio 3 d. Grand Rapids meno galerijoje atidaryta A. Valeškos Studijos bažnytinio meno ir tarptautinė eglučių paroda. Parodoje dalyvavo šie menininkai: Paulius Augius, Juozas Bakis, Alfonsas Dargis, Jurgis Daugvila, Bronė Jameikienė, Vytautas Kasiulis, Ada Korsakaitė-Sut-kuvienė, Viktoras Petravičius, Telesforas Valius, Adolfas Valeška ir Romas Viesulas. Paroda susilaukė didelio susidomėjimo ir buvo gausiai lankoma. Paroda suruošta dail. A. Valeškos iniciatyva.

* Mercury korporacija New Yorke išleido šį mėnesį sekančius Vytauto Bacevičiaus piano kūrinius: Sonata No. 2, Op. 37 ($3), Sonata No. 3, Op. 52 ($3), Capriccio, Op. 28 ($1). Tų kūrinių išimtinas platintojas (exclusive distributor) JAV-se ir Kanadoj yra Theodor Presser Co. Philadelphi-joj. Juos galima užsisakyti visose didesnėse muzikos krautuvėse Amerikoje. Taipgi galima įsigyti pas patį autorių, pasiunčiant jam pašto piniginę perlaidą (Money Order) su užsakymu sekančiu adresu: Vytautas Bacevičius, 760 Washington Avenue, Bridgeport 4, Conn.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai