Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Aloyzas Baronas "Draugo" 1960 m. premijos laureatas PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
Sausio 21 d. Los Angeles mieste susirinkusi jury komisija dienraščio "Draugo" 1960 m. premiją (1000 dol.) visais balsais paskyrė Aloyzui Baronui už romaną rankraštyje "Lieptai ir bedugnės". Komisijos sąstatas buvo šitoks: Bernardas Brazdžionis, Jurgis Gliaudą, Juozas Kojelis, Feliksas Kudirka ir Elena Tumienė. Posėdžiui pirmininkavo Jurgis Gliaudą.

Aloyzas Baronas gimė 1917 m. Vabalninke. Gimnaziją baigė Kaune 1941 m. Pradžioje Kauno universitete studijavo techniką, paskui perėjo į filosofijos fakultetą. Studijas tęsė Frankfurto universitete. Į JAV emigravo 1949 m. Rašo eilėraščius, bet labiausiai yra iškilęs beletristikoje. Savo veikaluose gilinasi j žmogaus nerimą karo bei pokario gyvenime, jj analizuodamas gausiuosiuse personažuose. Laureatas yra išleidęs šias beletristines knygas: "žvaigždės ir vejai", "Debesys plaukia pažemiu", "Užgesęs sniegas", "Antrasis krantas", "Mėnesiena", "šviesa ir kelias", "Sodas už horizonto", "Valandos ir amžiai", "Vieniši medžiai".

Premija buvo įteikta vasario 5 d. Marijos Augšt. Mokyklos salėje koncerte - literatūros vakare. Premiją įteikė kun. V. Rimšelis, "Draugo" moderatorius. Akt. A. Dikinis skaitė ištrauką iš premijuoto romano. Laureatas savo žodyje pažymėjo, kad kūryba yra ginklas kovoje su dvasine vergija. Programai vadovavo kun. dr.A. Juška, "Draugo" bendradarbių pirm. Dainavo šie solistai: Dana Stan-kaitytė, Jonas Vaznelis, Ona ir Elena Blandytės ir V. Valikonytė.

ši "Draugo" premija jau yra dešimtoji, šiemetiniai premijos mace-natai: M. B. Sachs ir B. Palutsis. Dienraštis "Draugas" šiomis premijomis pasižymėjo kaip tvirčiausias mūsų literatūros rėmėjas tremtyje.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai