Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AIDAI SKIRIA PREMIJA UŽ MOKSLO VEIKALĄ PDF Spausdinti El. paštas
1. Kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas Pranciškonų, skiria premiją už lietuvių mokslo veikalą, išspausdintą atskira knyga ar periodinėje spaudoje 1959 ir 1960 metais.
2. Premija, $500.00 sumoje, skiriama už humanistinių mokslų veikalą (teologijos, filosofijos, literatūros mokslų ir meno mokslo, istorijos, kalbotyros, geografijos, archeologijos, folkloro, visuomeninių mokslų ir k.), parašytą lietuvių kalba.
3. Premija nebus skaldoma tarp atskirų autorių.
4. Autoriai arba leidėjai veikalus komisijai atsiunčia ligi 1961 metų kovo 1 d. "Aidų" redakcijos adresu: A. Vaičiulaitis, 4757 East Ave., S.E., Washington 28, D.C. Pažymėti, kad siunčiama premijos komisijai.
5. Premijai galima siųsti ir suminėtų mokslų srities rankraščius.
6. Jury komisijos sąstatas: dr. J. Balys, L. DambriūnaG, dr. K. Jurgėla,
dr. A. Sužiedėlis ir A. Vaičiulaitis.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai