Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIUSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Balys Sruoga: MILŽINO PAUNKS-MĖ. Trys plokštelės. Montrealio Lietuvių Dramos Teatras, Įrašyta į plokšteles 1960 m. Montrealyje, R. C.A. Victor Studijoje. Režisūra — Felicija Sideravičiūtė. Garsų efektai —Zigmo Lapino.

Antanas Škėma: ČELESTA. Išleido "Nida" Londone 1960 m., 70 p., kaina 1 dol. Knyga gaunama šiuo adresu: Nida Book Club. 1 Ladbroke Gardens, London, W. 11, Great Britain.
R. Spalis: ALMA MATER, apysaka, išleido "Viltis" 1960 m., 434 p., kietais viršeliais, Kaina nepažymėta.

Alė Rūta: ŽVAIGŽDE VIRŠ GIRIOS romanas. Išleido "Darbininkas", 1960 m., spaudė Pranciškonų spaustuvė Brooklyne, 374 p. Kaina; 4 dol. Gaunama šiuo adresu: Darbininkas, 910 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N.Y.

TANNENBERG. By Constantine R. Jurgėla, Ph. D. Published by Lithuanian Veterans Association "Ramovė", New York, 1961. 104 p. Price $2.00.
ATEITIS. 1911-1961. Nr. 2. Vasaris. Numeris skirtas "Ateities" 50 metų sukakčiai paminėti.
STUDENTŲ GAIRĖS. 1961 m. N.Y. 103 p. Red. T. Remeikis. SPORTAS. Nr. 1-2. 1961 m. kovas. Red. Kęstutis čerkeliūnas.
KNYGŲ LENTYNA. Nr. 5 (119). 1960 m. Red. A. Ružancovas ir Br. Kviklys.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai