Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AIDAMS PAREMTI KONCERTAS CHICAGOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Algis Šimkus   
Chicagos Jaunimo centro šeimi-nkai tėvai jėzuitai parodė nesavanaudiško jautrumo lietuviškai kultūra:, pernai užsimoję surengti pranciškonų leidžiamiems Aidams pagarsinti bei paremti net du parengimus. Po lapkričio 10 Jaunimo centro kavinėje įvykusios kultūrinės vakarinės, skirtos Leonardo Andriekaus kūrybai, lapkričio 11 didžiojoje Jaunimo centro salėje surengtas Aidams paremti koncertas.

Koncerto programą adiko dvi Chicagos lietuvių operos prieglobstyje išsivysčiusios solistės, sopranas Margarita Momkienė ir mezzo-sopranas Genovaitė Mažeikienė.
Koncerto pradžioje solistės padainavo J. Tallat-Kelpšos populiariosios dainos "Ne margi sakalėliai,, A. Jurgučio aranžementą dviem balsam, A. Balazaro duetą iš operetės "Auksinės marios" ir Algio Šimkaus naudies melodija pagrįstą "Mergyte mano". Savotiškai įdomiu koncerto įnašu buvo trilypė K. V. Banaičio Jūratės ir Kastyčio" operos ištrauka iš "'Motinos rauda", dialogu ir "Rūteles daina".
Jas solistės dainavo su Banaičio originaliu fortepijono akompanimentu, be redakcinių pakeitimų LT papildomų orkestrinėje versijoje rrrdėtų sąskambių. Kaip neretai operinėje muzikoje pasitaiko, taip atlikta "Jūratės ir Kastyčio" muzika panko žymiai kuklesnio įspūdžio, kaip opeeros scenoje ar su orkestru įgrotojee plokštelėje. Be šios operos pastatyme kadaise gerokai kritikuotų "apkarpymų", "Motinos rauda" ir ypač iialogas pasirodė per daug ištęsti ir neryškaus charakterio. Stipresnį muzikinį įspūdį paliko vien "Rūtelės daina", ištisai dainuota ir operiniame pastatyme.

Be duetų, Margarita Momkienė padainavo solo S. Gailevičiaus "Juokdarys mėnulis", A. Jurgučio dainą iš "Pamario pasakos", B. Budriūno "Šauksmą", dainą iš C. Gounod operos "Romeo ir Julija" ir Desdemonos ariją iš G. Verdi "Othello". Momkienė yra daug kartų dalyvavusi pagalbinėse rolėse įvairiuose lietuviškuose operos pastatymuose. Ji savo vidutinio pajėgumo balsą yra kultūringai apvaldžiusi ir visada patraukia dėmesį kuklia, nuoširdžia atliekamo dalyko interpretacija.

G. Mažeikienė yra taip pat dalyvavusi lietuviškosios operos pastatymuose, ir jos mezzo-sopranas Chicagoj e dažnai girdimas įvairių programų duetuose. Savo giliu, melodingu balsu ji atliko J. Gruodžio "Visur tyla", P. Sarpaliaus "Dukružėlę", ariją iš A. Thomas operos "Mignon" ir G. Bizet "Carmen" čigonės dainą.

Solistės taip pat dar kartu padainavo F. Mendelssohno "Rudens dieną" bei "Varpelius", R. Schumanno "Vakarinę žvaigždę", F. Schuberto "Serenadą" ir F. Chopino mazurka pagrįstą "Išsiskyrimą". Šiuose melodinguose romantiniuose duetuose dainininkės buvo geriausiai susidainavusios. Jie buvo atlikti šiltai melodingai, su reikiamu darnumu ir išbalansuotu sąskambiu.
Koncertui tiksliai ir stilingai akompanavo muzikas Aloyzas Jurgutis.
Algis Šimkus


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai