Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Mūsų buityje PDF Spausdinti El. paštas
Lituanistikos Instituto prezidiumas
išrinktas sausio 1. Į jį įeina dr. Rimvydas Šilbajoris, pirm., dr. Ilona Gražytė-Maziliauskienė, dr. Romas Misiūnas, dr. Janina Rėklaitienė ir dr. Julius Slavėnas — nariai. Išrinkti ir skyrių vedėjai: bibliografijos — Jonas Dainauskas, filosofijos — dr. Kęstutis Skrupskelis, istorijos — Jonas Račkauskas, kalbos — dr. Antanas Klimas, literatūros — Bronius Vatkelis, menotyros — dr. Stasys Goštautas, psichologijos — dr. Ina Užgirienė, teisės ir sociologijos — dr. Domas Krivickas. Dr. Tomas Remeikis yra Lituanistikos Instituto prezidiumo įgaliotinis Illinois valstijoje. Prezidiumas ir skyrių vedėjai išrinkti trejiems metams. Rinkimo komisijai vadovavo Antanas Girnius. Nariais buvo dr. Stasys Goštautas ir Antanas Mažiulis. Rinkimai atiikti raštu.

— PLB valdybos posėdis įvyko sausio 9 Jaunimo centre, Chicagoje. Daugiausia svarstyti jaunimo kongreso reikalai, ypač lėšų telkimas. Posėdyje dalyvavo PLJ kongreso rengimo pirmininkas Andrius Šmitas ir PLJS pirmininkė Gabija Juozapavičiūtė.
— Dr. Kazys Šidlauskas sausio 10 Chicagoje išrinktas Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininku. Rinko valdybos nariai. ALTos iždininku išrinktas Juozas Skorubskas, sekretorium — kun. Adolfas Stasys.
R a š y t o j u o s e. — Juozas Kralikauskas sausio 7 laimėjo Draugo romano 1,000 dol. premiją už romaną rankraštyje "Įkaitę Vilniaus akmenys". Vertinimo komisiją sudarė Aloyzas Baronas, pirm., Julija Švabaitė - Gylienė, sekr., ir Nijolė Jankutė - Užubalienė, Juozas Pla-čas, Pranas Razminas — nariai. Juozas Kralikauskas jau ketvirtą kartą laimi Draugo premijas. Anksčiau premijuoti romanai: "Titnago ugnis", "Mindaugo nužudymas" ir "Martynas Mažvydas Vilniuje". Jis taip pat yra ir LRD premijos laureatas už romaną "Vaišvilkas".
S u k a k t y s. Šešiasdešimt metų amžiaus sukaktuvininkai: kun. Algirdas Jurėnas, Šv. Rašto vertėjas į lietuvių kalbą,
— kovo 1; Juozas Mieliulis, dailininkas.
— kovo 26; dr. Juozas Sungaila, visuomenininkas, — kovo 19; Vladas Vijeikis. dailininkas - visuomenininkas, — birželio 27; Vitalis Žukauskas, aktorius, — spalio 28. Septyniasdešimt metų sukaktuvininkai: dr. Jonas Balys, tautosakininkas, mokslininkas, — liepos 2; Alfonsas Dargis, dailininkas, — gegužės 12; Leonardas Dargis, ekonomistas, — sausio 30; Julius Gaidelis, kompozitorius, — balandžio 5; Mikalojus Ivanauskas, dailininkas, architektas, visuomenininkas,
— gruodžio 1; dr. Vincas Maciūnas, literatūros istorikas, — gegužės 18; Aleksandras Mauragis, teisininkas, — gegužės 13; Jurgis Mikaila, visuomenininkas, — balandžio 19; kun. Petras Patlaba, visuomenininkas, — gegužės 1; Juozas Pažemėnas, ekonomistas, — rugpjūčio 17; Bronys Raila, rašytojas, žurnalistas — kovo 10; dr. Alfonsas Šešplaukis - Tyruolis, rašytojas, — rugsėjo 10; Justinas Vaškys, kunigas, pranciškonas, lietuvių pranciškonų organizatorius JAV, — spalio 20; Albertas Zubras - Zemribas, pedagogas, visuomenininkas, — spalio 12. Septyniasdešimt penkerių metų amžiaus sukaktuvininkas: Viktoras Vizgirda, dailininkas, — sausio 14. Aštuoniasdešimt metų amžiaus sukaktuvininkai: Pranas Čepėnas, istorikas, profesorius, Lietuvių Enciklopedijos redaktorius, — balandžio 4; dr. Vanda Daugirdaitė - Sruogienė, istorikė, — rugpjūčio 16. Devyniasdešimt metų amžiaus sukaktuvininkai Prel. Juozas Karalius, visuomenininkas, religinių-patriotinių raštų autorius, kultūrinių užmojų, ypač spaudos, mecenatas, — vasario 4; Vladas Ingelevičius, gydytojas, karininkas, visuomenininkas, — lapkričio 11.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai