Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DAIL. MINDAUGAS NASVYTIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė L. A.   
Dail. Mindaugas Nasvytis, kurio aliejinės tapybos darbai spausdinami šiame "Aidų" numeryje, yra jaunosios kartos atstovas, gyvenąs Cleve-lande. Gimė jis Lietuvoje ir paišybos mokytoju turėjo dail. Joną Mackevičių, su kuriuo 1946 m. Tuebingene dalyvavo pabaltiečių meno parodoje. Tremtyje jis visą laiką domėjosi daile. 1948 m. įstojo į Freiburgo Meno Institutą, bet emigraciniai reikalai neleido jo baigti. 1949 m. Mindaugas Nasvytis atvyko į Jungtines Amerikos Valstybes, ir po metų įstojo į develando Meno Instituto skulptūros skyrių. Institutą baigė 1952 m. Atlikęs karinę tarnybą, 1954 m. įstojo į Ohio valstybinį universitetą studijuoti tapybos. Po metų gavo dail. menų bakalaurato laipsnį. Tame pačiame universitete tęsė studijas magistro laipsniui gauti, kurias, verčiamas aplinkybių, turėjo nutraukti. 1959 m. vėl pradėjo studijuoti dailę Clevelando valstybiniame universitete, ir tenai įsigijo magistro laipsnį tapybos srityje.

Dail. M. Nasvytis, kaip matyti iš jo darbų, yra abstraktinės srovės atstovas tapyboje. Kai kuriuose jo darbuose dar kiek jaučiama įprastinės tikrovės užuominų, kituose pasiliekama abstrakčių estetinių formų plotmėje. Ši meno kryptis dailininką domino jau gimnazijos suole. Tačiau su ja giliau susipažino Freiburge. Nelengva buvo išsivaduoti iš realistinės įtakos. Ji buvo jaučiama jo tapybos ir skulptūros darbuose iki 1957 m.

Studijuodamas meną, Mindaugas Nasvytis jau dalyvavo studentų parodose Freiburgo, develando ir Columbus miestuose. 1960 m. turėjo atskirą savo darbų parodą Columbus mieste. Dalyvavo ir Lietuvių dailininkų parodose — 1958 m. Clevelande ir 1960 m. Čikagoje. L. A.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai