Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ČESLOVAS OBCARSKAS   
NAKTIS BE VĖJO

Kristalinės mintys mus lydėjo,
Kai mes ėjom jūros poakiais žaliais,
O naktis plati, be vėjo,
Buvo mirusi, — ir taip

Mes keliavome ilgom alėjom,
Kol mus priglaudė rudenio miškai,
Ir, neradę žodžių vėl tylėjom,
Vien tik širdys plakė neramiai...

Ir sapnuodami mylėt pradėjom
Nerealius žmones ir vaizdus, —
Vis kentėdami vienatvėje tylėjom,
Degdami nežemišku džiaugsmu!

O po to ir vėl klajojom
Mes — nemirštamos poezijos draugai,
Ir į žemę sielvartus sukloję,
Naktyje ant pelkių mirėme ramiai.

ŽODŽIAI AKMENY

O, kaip ūžia likimas audringas!
Kaip tremtis ši klaiki!
Tik dangus augštai juodas vis tyli.
Ir tyli sutemus naktis.

Einu paupiais paslaptingais
į kito pasaulio krantus,
kur žvaigždžių vieškeliuos sninga
planetų ugningas lietus.

Nenoriu daugiau tuščio džiaugsmo matyti,
Nenoriu minčių negyvų.
Nevaikščiotais niekeno plotais
begalybėn einu.

Jau širdy nakties nuodai ima tirpti
Įrašyti žodžiai tyliame akmeny
Skausmas kelias iš kapo, pavirtęs
gyva saule žvaigždžių šaly.

PAVEIKSLAS BE RĖMŲ

Aš piešiu šį vienintelį paveikslą,
Minčių šviesoje kalbantį krauju,
Ir jo detalėse imu klausytis,
Kaip ošia spalvos sielvartu giliu . . .
Jame nuliūdę genijai ir modernistai.
Ir žmonės tylūs buityje pilkoj . ..
Nenuoramos vėl vieškeliais išklysta .
Ir verkia akys kažkeno nakty akloj .

Paveikslas didelis, platus, be rėmų,
Kaip veidas, pilnas skausmo ir kančių.
Aš jį ant rankų sužeistų paėmęs,
Prieš mirštantį saulėleidį dangun keliu ...
Ir taip mąstydamas begęstančiu krauju,
Juntu, kaip artinas nakties šešėliai,
Ir šala kraujas, tapdamas ledu.

Ir ima snigt. Ir stingsta kūnai
Žmonių ir genijų visų.
Širdim nustoja skausmas srūvęs —
Ir puošias akys mėlynu šerkšnu.
Peizažai apsnigti... Ir pasakų miškai.
Tik spindi marmuru nakty veidai,
Nurimę miegu amžinai tyliu.

PAUKŠČIŲ TAKAS

Jau mano laimę paukščiai vagia
ir skrenda naktyje padangių keliais,
Kur erdvės plačios, žvaigždės dega,
ir spindi sidabru dangaus ežerai.

Jau mano kraują žemė geria,
ir ošia juo medžiai žaliuos paupiuos,
ir teka juo vandenys saulėj, ir kelias
į šviesą žiedai Paukščių Tako krantuos.

Jau mano sielą pavergti ima
bekraštėj augštybėj naktį žėrintis žvyras.
O paukščiai vis skrenda ir skrenda
pro jį, ir degančios plunksnos jų byra

į ežerus mėlynus, žvaigždžių nušviestus,
ir žvilgančius jų atspindžiais.
O erdvės plačios, bekraštės
vis žėri ir spindi Paukščių Tako žiedais.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai