Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė STASYS SANTVARAS   
ŪKANA UOSTE
                                                                           
Mes kopiame į baltą karo laivą —
Mes didžią viltį kaupiame širdy.                           
Akim kažkur pagaunam erdvių spragą blaivą,
Toli sužviegia sirena skardi.. .

Tai laimė šaukia- ten? Ir siela trokšta
Surinkti džiaugsmą tą visu balsu — —
Bet pažvelgi į liekantį pakrančių bokštą —
Krūtinėj, lyg rudens nakty, tamsu ...

Kaip motiną, paliekam gimtą žemę,
Dumble subyra krištolo sapnai
Ir ko lemtis taip rūstauja, ir ką ji lemia,
Keleivi neramus, ar tu žinai? ...

Ir mes, it vėliavų juodų pavėsy —
Kaip įkapinė skraistė — ūkana
Kas daros uoste — nei matysi, nei girdėsi,
Širdy, kaip vėtra, klykaus aimana...

AKMUO

Kas tu esi? Kas tu esi?
Gal ašara sustingusi žmogaus,
Gal sužadėtinio goda šviesi,
Gal žiežirba daugaus . ..

Ant kelio aš radau tave,
Tikėjau, laimė tu esi mana
Blizgėjai deimantu juodam purve,
Dailus, kaip meilės aimana ...Lietuvių spauda plačiai paminėjo Stasio Santvaro šešiasdešimtę sukaktį. Gimė jis 1902 m. gegužės 27 d. Seredžiaus valsč. Mokėsi Seredžiuje, Kaune, Vilniuje, Klaipėdos konservatorijoje Ir Milane. 1919 m. įstojo j Lietuvos kariuomenę savanoriu. Dalyvavo Klaipėdos sukilime. Pirmus savo eilėraščius išspausdino 1921 m. "Sekmojoj Dienoj". 1923 m. išspausdintas jo draminis veikalas Saulytė, o 1924 m. — pirmas eilėraščių rinkinys Saulėtekio maldos. Paskui sukūrė dramas žvejai, Minių mylimoji, Pranašas, Kaimynai ir k. Tolesni jo lyrikos leidiniai: Pakalnių debesys, Giesmės apie saulę ir sielą, Laivai palaužtom burėm, Atidari langai. Dabar išeina naujas jo poezijos rinkinys — Aukos taurė. Būdamas operos solistas, Stasys Santvaras j lietuvi.i kalbą išvertė keliolika operų ir parašė libretus šioms mūsų operoms: Pa-girėnai, Eglė žalčių karalienė ir Atlantida. Buvo Tautos teatro Ir Vilkolakio administratorium. Pirmininkavo Lietuvių Rašytojų Draugijai ir gyvai dalyvauja visuomeninėj veikloj bei periodinėje spaudoje. Gyvena Bostone.

Stebuklas man atrodei tu,
Dangaus beribio saulių sietuva
Galėjome gyvent ir mirt kartu,
Bet tik akmuo — širdis tava . ..

Kas tu esi? Kas tu esi?
Gal ašara sustingusi žmogaus,
Gal sužadėtinio goda šviesi,
Gal žiežirba dangaus ...KODĖL AŠ JUODA

Kodėl nei obelų žiedai,
Nei lelija nėra juoda? —
Ak, ir nakties žvaigždžių veidai,
Ir saulės žydi visada .. .

Ir aš esu daili, liekna,
Ir krūtys — vario obuoliai —
Ir meilė — ilgesio daina,
Ir laimė — meilės šiurpuliai

Prabėga vasaros sapnai,
Nutyla vieversio goda
Lelijos baltos amžinai,
Kodėl, kodėl gi aš juoda? .. .


ŠIRDIES LOPŠINĖ

Užmik, širdie, kaip miega kūdikis nekaltas,
Nebeklausyk, nebegirdėk piktų kalbų!
Tu visad būki, kaip metalas šaltas,
Manoj krūtinėje nemėtyki žaibų!

Tikėjai tu moters širdies skaistumą,
Tikėjai tu, kad dulkėm neapsineša žiedai,
Kad melas neuždengia žvilgsnio ir akių žydrumo,
Kad spindi meilės krištolu veidai. . .

Aiman, jau net gimtajam kaime
Matei lelijos veidą apsinešusį purvu
Draugai, kaip vagys, grobė tavo laimę
Ir tavo giesmę perrėkė balsai sparvų ...

Ir nūn, kai pažvelgi į augštą dangų,
Beribė ta šalta ir drumzlina.
Vorai voratinkliais apraizgę langus,
Ir verkia tavyje rūsti rudens diena . ..

Užmik, širdie, kaip miega kūdikis nekaltas,
Nebeklausyk, nebegirdėk piktų kalbų!
Tu visad būki, kaip metalas šaltas,
Manoj krūtinėje nemėtyki žaibų!

METAI

Kas esat jūs, atskridę metai:
Ar ašaros našlės,
Ar pumpurai, kurie pražysti negalės,
Ar tik atodūsis gležnos gėlės,
Lyg upei tekančiai, žmogaus gyvatai?

Kas esat jūs atlėkę metai:
Ar brėkštanti diena,
Ar meilės ilgesiu apsvaigusi daina,
Ar laimės troškulio svajonė kupina,
Ar niekeno nesustabdyti ratai?

Lyg voratinkliai skrenda pagaire,
Lyg vilnys vandenų —
Mes bėgam iš savos būties trumpų dienų,
Pavargę nešam naštą skausmo akmenų,
Pradingstam net savy neapsidairę . . .

Kas esat jūs, atbėgę metai? —'
Tik dūmų kamuoliai,
Į laiko vandenis nukritę aukso obuoliai,
Našlės širdis pravirkusį gailiai,
Trumputė saulės šypsena gyvatai . ..

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai