Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Stasys Jakštas   

VASAROS RYTAS

Kai iškėlęs karūną,
šonus sparnais suplakdamas
triskart pragysta gaidys, —
Namų Dvasia pažadinta. ..

Tėvas susigraibęs prisikemša pypkę.
Skelia titnagą,
ir žemėn nukrinta pirmoji kibirkštis.
Motina įpučia židinio ugnį.
Atsiklaupia malda pagarbinti aušros.
Vasaros rytas — pabudęs.

Piemuo apsikloja galvą, kad negirdėtų...
Ir tarnaitė...
Kai tėvo pėda nužengia slenkstį,
Motina pažadina namus
ir išeina karvių melžti.

Saulė oranžiniais žingsniais įbrenda į sodą.
Per kaimą praskrenda kerdžiaus trimitas.
Visas kiemas laukime...
Ties vartais supliauškia botagas,
ir piemuo išlydi galvijus.

Saulė medžių viršūnėmis įlipa dangun.
Tirpsta rūkas, o
pievos maudosi rasoje.
Tėvas su sūnum linguoja pradalgyje,
kaip du gandru.

Kai gandras suklega lizde,
Tarnaitė išeina su pusryčiais.
Prasidės diena. O motina grįš iš daržo.

VASAROS VAKARAS

Saulė, kaip valtis bangomis,
nusirita tolyn ir skęsta miškuose...

Laukų keliu, lyg po baldakimu, dulkių debesyje
sugrįžta galvijai.
Lyg po naščiais, parlinguoja karvės...
Procesiją lydi avių balsai, varpeliai. ..
Su gaidžiais blauzdose pavargę grįžta piemenys.

Dangun išplaukia žaros,
o naktis varnų sparnais pridengia miškus ir kaimą...
Rūpesčio rankos išmaigo pieno stygas,
iš laukų sugrįžta vargo daina, prieklėty nužvanga dalgės. ..

Kai šunes suloja sargų sutartinę,
išalkusios burnos nulaižo vakarienės šaukštus,
o naktigoniai išjoja pamiškėn.
Lizde užmiega gandras...
Bet varlės vis nebaigia savo lopšinės.

Kai purpuriniai žiedų lapeliai
sutirpsta tamsoje,
plieninė griežlė pažadina naktį.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai