Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KIPRAS PETRAUSKAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
Kipro Petrausko (1885. XI. 22 - 1968.I.17) žemiškieji palaikai jau ilsisi Vilniaus Rasų kalnely, bet mūsų tautos istorijoj jo palikimas yra neužmirštamas. Ir tėvynėje, ir čia lygiai nuoširdžiai gedime mūsų tautos didžiojo dainininko. Tariant jo bendradarbio A.  Sodeikos  žodžiais,

"Kipras Petrauskas — ištisa mūsų muzikinės kultūros epocha. Be jo mes tiesiog negalime įsivaizduoti mūsų operos meno kelio".

Savo dainininko karjerą Kipras Petrauskas pradėjo carinėj Rusijoj (1911 Petrapilio Marijos teatre) ir baigė vėl rusų bolševikų okupuotoj Lietuvoj. Tačiau visa kūrybine jėga savo talentą jis išplėtojo nepriklausomybės metais. Mūsų operoj Kipras Petrauskas viešpatavo be konkurencijos. Bet šis viešpatavimas ne gožė kitas mūsų operos pajėgas, o sudarė joms atramą. Savo lygiu Kipras Petrauskas ir visą mūsų operą kėlė aukštyn, ir užkariavo jai mūsų visuomenę. Tikrai jį galima vadinti mūsų operos kūrėju.

Nuo pirmojo "Traviatos" spektaklio 1920. XII.31 Kipras Petrauskas dainavo mūsų operos scenoj kone keturiasdešimt metų (atsisveikino "Carmen" opera 1958.1.25). Per tą laiką jis sukūrė apie 80 vaidmenų. Buvo lyrinis tenoras, bet pajėgė imtis ir dramatiškiausių partijų. Todėl jį girdėjome ir Alfredu (Traviatoj), Romeo, Lohengrinu, ir Don Jose, Griška Kuterma (Ki-teže), Otelio. Apdovanotas reto grožio balsu, vaidybiniu jautrumu ir fizine figūra, jis buvo pasaulinio rango operos dainininkas, nors ir pasiliko tėvynėje. Pasiliko neužmirštamai įspau-dęs savo pėdsakus. Kaip paliudijo vienas jo mokinių, "mes augom, nuo lopšio girdėdami jo jautrų balsą, nes to balso buvo pilna visa Lietuva" (V. Adamkevičius). Jis liks, legendos supamas, mūsų tautos pasididžiavimu ir ateities kartose.

Šone: K. Petrauskas Otelio vaidmeny. Apačioj: K. Petrausko pagerbimas Valstybės teatre Kaune 1936, švenčiant 25 mėty sceninio darbo sukaktį.
 
Visos trys nuotraukos gautos iš Jono Vasiliausko,  kuriam tariame  dėkui.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai