Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PABALTIEČIŲ SAVAITĖ AUSTRALIJOJ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. Z.   
Jubiliejinių metų proga Australijoje, Adelaidės mieste, gegužės 31 - birželio 8 įvyko bendra pabaltie-čių, — lietuvių, latvių ir estų, — savaitė. Pagrindinė mintis: bendras kultūrinis ir visuomeninis už-sirekomendavimas įspūdingesnis, 6,5 milijonų vardu balsas skambesnis.

Atskiri tos savaitės įvykiai: gegužės 31 — tautinio meno ir rankdarbių paroda, birželio 1 — pabal-tiečių atstvoų konvencija, birželio 2 — pabaltiečių dailininkų kūrinių paroda ir koncertas miesto rotušės salėje, birželio 6 — lietuvių namuose tradicinio pabaltiečių vaišių stalo paroda. Savaitė užbaigta baliumi latvių namuose.

Ta proga atidarytas lietuvių namuose muziejus — archyvas, vadovaujamas J. Vanago, padedant I. Pocienei ir V. Šulcui. Savaitėje talkino ir australai: viešoji miesto biblioteka suruošė Pabaltijį liečiančių anglų kalba knygų parodą, televizija pravedė pasikalbėjimus su pabaltiečių atstovais, "The Sunday Mail" atspaude su iliustracijomis straipsnį apie Pabaltijo kraštus, paruoštą stud. med. D. Viliūnaitės. Parodas atidarė žymūs australų viešojo gyvenimo asmenys. Koncerte dalyvavo miesto burmistras, vyskupai, universiteto vicekancleris, parlamentarai ir žurnalistai. Susilaukta palankaus atgarsio vietinėje australų spaudoje.

Organizaciniu požiūriu, tur būt, svarbiausia buvo birželio 1 įvykusi pabaltiečių konvencija. Po plenumo posėdžio atstovai pasiskirstė į tris sekcijas: organizacinę, jaunimo ir kultūros reikalų. Priimta nutarimai ateičiai, kurių judinimas bei įgyvendinimas pavesta Federalinei Baltų Tarybai, kurios būstinė iki šių metų pabaigos yra Adelaidėj. Pagrindinės pasitarimų mintys: skatinti JAV sudaryti bendrą pabaltiečių komitetą, kuris koordinuotų politinę Pabaltijo tautų laisvinimo akciją; sudaryti JAV bendrą pabaltiečių demografijos instituciją, kuri sektų, registruotų ir garsintų Pabaltijo tautų rusifikacijos vyksmą; bendrai paruošti atsišaukimą dėl Pabaltijo tautų į Sovietų Rusijos jaunąją kartą, surenkant paremiančius parašus iš pasaulyje pažįstamų rašytojų, politikų, mokslininkų, menininkų ir kitų reikšmingų asmenų. Išeivijoje siūloma arčiau pabaltiečiams bendradarbiauti socialinėje plotmėje — kooperuoti studentų sambūriams, sportininkams, ruošti vasarą bendras stovyklas, menininkams bendras parodas, spaudai daugiau informuoti apie kitų pabaltiečių tautybių kultūrinius bei visuomeninius įvykius ir pasiekimus. Ateičiai siūloma brandinti Pabaltijo Federacijos idėją. Konkrečiai nutarta šią vasarą suruošti Australijoj bendrą sporto šventę.
Lietuviams centriniame baltų komitete — Federalinėe Baltų Taryboje — atstovauja adelaidiškis
V. Linkus.    A. Z.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai