Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
—    Lietuvių kilmes prel. Povilas Marcinkus, nuo 1952 dirbęs Vatikano diplomatinėj tarnyboj ir buvęs popiežių vertėjas, pereitų metų pabaigoj paskirtas Vatikano finansų tvarkytoju. Drauge paskirtas tituliniu Ortos vyskupu ir Romoj I. 6. konsekruotas. Naujasis vyskupas gimė Cicero 1922 ir baigė Šv. Antano lietuvių parapinę mokyklą, bet toliau su lietuviais neturėjo ryšio.

—    Pranciškonų provincijolas ir Šv. Antano gimnazijos rektorius T. L. Andriekus, OFM, paskelbė spaudoj aliarmuojantį atsišaukimą Kenne-bunkporto pranciškonų gimnazijos reikalu. Nors gimnazijoj yra plati lietuviškųjų dalykų programa, tačiau ji vis stokoja pakankamo lietuvių mokinių skaičiaus. Atsišaukimas baigiamas žodžiais: "Lietuvių švietimo ir šeimos Metais mes prašome Pasaulio Lietuvių Bendruomenę šv. Antano gimnaziją labiau laikyti sava... Išlaikymo problema būtų išspręsta, jeigu LB skyriai Amerikoje ir Kanadoje susidomėtų šia mokslo įstaiga ir jai patelktų mokinių iš savo apylinkės. — šv. Antano gimnazija yra lietuviško švietimo akivaizdus žibintas ir, jam užgesus, būtų tamsiau. Atskubėti gi su pagalba dar ne vėlu. Bet jos reikia tuojau".
Tikime, kad tai neliks tyruose šaukiamčiojo balsu — pasieks PLB, o ypač JAV ir Kanados LB vadovybes. Vertiname Vasario 16 gimnaziją. Bet ar Amerikos ir Kanados lietuviams nereikia taip pat lietuvis ko švietimo židinio?

Mirtys. — Čikagoj sausio 4 mirė, sulaukusi 70 m. amžiaus, mokytoja biologė Adelė Sadūnienė - Vaitą itytė, poetės D. Sadūnaitės motina.

—    Kaune sausio 16 mirė Vasario 16 akto signataras Petras Klimas, baigdamas 78-sius amžiaus metus. Teisės mokslus baigė Maskvoje 1914. I pas. karo metu likęs Lietuvoje, buvo tarp Lietuvos Tarybos narių. Atsikūrus nepriklausomai Lietuvai, įsijungė į diplomatinę tarnybą, ilgiausiai (nuo 1925) būdamas Lietuvos atstovu Paryžiuje. Be diplomatinių pareigų, atsidėjo Lietuvos istorijai ir parengė iš jos eilę darbų. Bolševikinėj okupacijoj dešimt metų buvo ištremtas į Sibirą.

—Varšuvoj sausio 19 mirė kompozitorė ir smuikininkė Gražina Bacevičiūtė. Buvo gimusi 1909.II.5 muziko Vinco Bacevičiaus šeimoje. Varšuvos konservatoriją baigė 1932 ir studijas gilino Paryžiuje. Daugely tarptautinių konkursų laimėjo premijas už savo muzikinę kūrybą, tarp kitų Lježo tarptautiniame kompozitorių konkurse gavo 1 premiją už styginį kvartetą nr. 4. Tarp jos kūrinių yra 4 simfonijos, 6 styginiai kvartetai, pora kvintetų, 7 koncertai smuikui, violenčelei, fortepijonui, styginiam orkestrui, kelios sonatos smuikui, daug smulkesnių kūrinių smuikui etc. Buvo laimėjusi tarptautinį dėmesį kaip viena moderniosios muzikos atstovių. Daug jos kūrinių įgrota į plokšteles.
—    Vokietijoj, Memmingene sausio ?   mirė muzikas Motiejus Budriūnas, sulaukęs 70 metų amžiaus. Mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloj, vėliau dirbo pedagoginį darbą, leido ir redagavo "Muzikos Barus", buvo Liet. Muzikų d-jos reikalų vedėjas etc. Dėl nesveikatos likęs Vokietijoj, nuo 1953 gyveno Memmin-gene. Ten devynerius metus vadovavo savo įkurtam Darnos chorui ir buvo ilgametis lietuviškosios vargo mokyklos vedėjas. Sukūrė chorams dainų, išleido pradžios mokyklai dainų rinkinį (1944).

— Sausio 23, sulaukęs 75 m. amžiaus mirė Juozas Bačiūnas, nuo 1963 pirmininkavęs Pasaulio Lietuvių Bendruomenės   valdybai.   Vaikas   su
 
tėvais atvykęs į JAV (1897), jis buvo tik savimokslinio išsilavinimo, bet pasižymėjo įgimta inteligencija sveiko proto išmintimi. Buvo tarp pagrindinių tautinės srovės veikėjų, o pastaraisiais metais įsijungė į PLB veiklą. Pakartotinai aplankydamas Australijos, Europos, P. Amerikos lietuvių bendruomenes, jis gaivino jų tautinį ryšį. Taip pat pasireiškė kaip eilės knygų leidėjas.

Sukaktys. — 70 metų sausio 26 sulaukė Pranas Vainauskas — katalikų visuomenės veikėjas ir krikščionių demokratų politikas. Plačiau atskirai kitame numery.
— 60 metų amžių pasiekė I. 1 — šv. Kazimiero kolegijos vicerekto-rius prel. Zenonas Ignatavičius, 1.23 — rašytojas ir literatūros kritikas Stasys Tamulaitis, I. 30 — ekonomistas, mūsų spaudos dažnas ekonominių klausimų bendradarbis Leonardas Dargis.

Literatūra. — "Draugo" romano 18-tąjį konkursą laimėjo J. Gliaudą   romanu   "Liepsnos   ir   apmaudo ąsočiai". Jury komisiją sudarė: V. Alantas (pirm.), L. Rugie-nienė (sekr.), V. Bogutaitė - Keb-lienė, L. Gražulienė - Tumosaitė ir dr. K. Keblys. Tai J. Gliaudos penktoji premija "Draugo" romano konkurse. Šių metų premijos mecenatas — kun. B. Sugintas.
—Čikagoj II.2 surengtame Vydūno minėjime jo kūrybą analizavo dr. R. Šilbajoris.
— A. Landsbergis Detroite 1.17 skaitė paskaitą apie Rytų Europos dabartinę literatūrą.

Teatras. — Čikagoj Scenos darbuotojų s-ga, minėdama savo dešimtmetį ir pagerbdama užpernai mirusio rašytojo A. Rūko atminimą, 1.4-5 pastatė jo pjesę "Bubulis ir Dundulis". Režisavo Alg. Dikinis, vaidino J. Kelečius (Bubulį), L. Barauskas (Dundulį), St. Kelečienė -Kielaitė, E. Petrokaitė - Rukuižie-nė, L. Petravičiūtė, Alg. ir Arv. Di-kiniai, J. Balutis ir J. Valentinas. Dekoracijas sukūrė dail. J. Daugvila, kostiumus — dail. Br. Jameikienė. Spektakliai praėjo sėkmingai. Tekyla klausimas, kodėl pasididžiuota, nedalyvaujant teatro festivalyje. Čikagoj gal tai aišku, bet iš toliau — ne.
—    Los Angeles dramos sambūris 1.11 vaidino D. Mackialienės režisuotą A. Kairio "Šviesą, kuri užsidegė", anksčiau rodytą teatro festivalyje.
—    Toronto latvių teatro trupė II. 8 gastroliavo New Yorke su A. Landsbergio "Penkiais stulpais".

Muzika. — Čiurlionio ansamblis koncertavo Detroite 1.26 Mercy kolegijos auditorijoj. Tarp kitų dalykų programoj buvo Br. Budriūno "Mano protėvių žemė" kantata.
—    Clevelande Ateities klubo dainos ir poezijos vakare II. 1 dalyvavo solistė A. Stempužienė, komp. D. Lapinskas ir aktorius L. Barauskas.
—    Čikagoj 1.12 surengė savo koncertą lietuvaičių ansamblis Aidutės. Be to, programoj buvo humoristas V. Žukauskas.
—    Kun. V. Valkavičius, anksčiau reiškęsis kaip smuikininkas I. Vasy-liūno koncertuose, gimtinio Hudsono, Mass., viešojoj bibliotekoj I. 19 debiutavo baritono rečitaliu. Jis šiame mieste įsteigė mėnesinę muzikos popiečių seriją.
—    Hamiltone 1.15 pastatyta G. Veličkos "Šienapiūtė", kurios pastatyme dalyvavo Aukuro dramos mėgėja', parapijos choras ir Gyvataro šokėjai.
— Mažosios Lietuvos Bičiulių d-jos Montrealio skyriaus Krivūlė išleido dvi RCA gamybos ilgo grojimo plokšteles: Palangos Juze (A. Liobytės inscenizuota ir VI. Jurkūno režisuota M. Valančiaus apysakaitė, kurioj Juzės vaidmenį atlieka dramaturgas K. Saja) ir Virgilijus Noreika (pernai girdėto Vilniaus operos solisto atliekamos dainos).

Dailė. — Vilniuje buvo surengta Viktoro Petravičiaus grafikos darbų, likusių Lietuvoje, paroda.
—    M. Ambrozaitienė laimėjo II premiją Gary Artists League jury parodoj už savo litografiją.
—    Lietuvių foto archyvo spalvotų skaidrių konkurse pirmosios trys premijos pripažintos K. Daugėlai (Bed-ford. N. H.), J. Maleiškai (Cicero) ir G. Valiūnienei (Toronto).

Iš visur. — Moksleivių ateitininkų
s-gos nauja centro valdyba sudaryta Kanadoj. Ją sudaro pirm. Algis Puteris, vicepirm. G. Juozapavičiūtė, sekr. L. Gustainytė, ižd. A. Juzuko-nis ir narė įvairiems reikalams R. Kryžanauskaitė. Paskutiniuosius trejus metus s-gai, telkiančiai ligi 1500 moksleivių ir jaunučių, pirmininkavo R. Laniauskas.

—    ALTo valdyba pareigomis šiaip pasiskirstė: pirm. E. Bartkus, I vicepirm. dr. P. Grigaitis, sekr. dr. VI. Šimaitis, protokolų sekr. L. Jaras, ižd. M. Vaidyla, finansų sekr. J. Ta-lalas, vicepirmininkai — T. Blinstru-bas. P. Dargis, J. Gulbinienė, J. Jasaitis ir E. Vilimaitė.

—    Lituanus žurnalo redaktoriais 1969 metams pakviesti dr. K. Skrups-kelis ir dr. A. Klimas.

—    Didžiosiose kolonijose vyko Liet. tautinės s-gos organizuojami prez. A. Smetonos 25 mirties metinių minėjimai.

—    Los Angeles LFB sambūris I. 25-26 surengė studijinį savaitgalį Lietuvos laisvinimo klausimais, kuriame dalyvavo dr. A. Klimas, St. Žymantas. B. Brazdžionis, dr. P. Pamataitis, dr. J. Žmuidzinas, L. Valiukas.

—    Ohio Lietuvių gydytojų d-jos naują valdybą sudaro daktarai VI. Adomavičius, J. Balčiūnas, A. Baltru-kėnas, Alf. Kisielius ir J. Sonta.

—    LKDS centro komitetas pradėjo organizuoti keliatomę Lietuvos krikščioniškosios demokratijos istoriją. Redakcinei komisijai vadovauja dr. D. Jasaitis, naujasis "Tėvynės Sargo" redaktorius. Turintieji bet kokios medžiagos (knygelių, spaudos iškarpų, nuotraukų) prašomi ją siųsti adresu: Dr. D. Jasaitis, 220 North 7th Ave.,  Mount Vernon,  N.  Y.  10550.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai