Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LAIŠKAS REDAKCIJAI Dėl dail. A. Galdiko interview PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vincas Dovydaitis   
Ryšium su dailininko Adomo Galdiko 75 metų sukaktuvėmis "Aidų" žurnalo redaktorius (1968 m. Nr. 8) paskelbė ilgą ir įdomų pasikalbėjimą su jubiliatu apie jo nueitą menininko kelią, nuotykius, pergyvenimus ir pažiūras į meną, laikus ir žmones. Reikia sutikti, kad ta proga dail. A. Galdikas papasakojo daug įdomių ir vertingų dalykų, svarbių jo paties gyvenimo ir Lietuvos meno istorijai.

Skyriuje, pavadintame "Vokietijoje", dail. A. Galdikas tačiau suminėjo eilę savo nuotykių, kuriuos dėl istorinio teisingumo, deja, reikėtų būtinai patikslinti ir pataisyti. Tegu tai būtų nepirmaeilės svarbos dalykai, bet jie, mano nuomone, gana netiksliai ir nepalankiai stengiasi nušviesti dail. V. K. Jonyno vaidmenį ir asmeniškai įpainioja mane. buvusį Lietuvių Taikomojo Meno Mokyklos Freiburge vieną iš administracijos tarnautojų.

1.    Dail. A. Galdikas pasakoja, kad anglų zonoje jam "persikėlus į netolimą Buxtehude, vieną vakarą atvažiavo dail. V. K. Jonynas su V. Dovydaičiu prašyti, kad padėčiau steigti Freiburge meno mokyklą". Jis sutikęs ten metus dirbti, o V. K. Jonynas jam pažadėjęs atsiųsti priemones pervažiuoti į Freiburgą... Tai visai netikslus p. A. Galdiko tvirtinimas. Pirma, aš tuo laiku visai nebuvau nuvažiavęs pas A. Galdiką į Buxterode (? — Red.), o su V. K. Jonynu vyko visai kitas asmuo. Antra, V. K. Jonynas savo pastangomis ir dėka pažinčių prancūzų zonos karinėje administracijoje tada jau buvo bebaigiąs meno mokyklą suorganizuoti ir dail. A. Galdiką kvietė į mokomąjį personalą, o ne"padėti meno mokyklą steigti". Trečia, jer dail. A. Galdikas negalėjo būti tuojau perveždintas į Freiburgą ir jam teko kurį laiką nemaža vargti svetimuose lageriuose, tai ne dėl to, kad V. K. Jonynas būtų savo pažadą užmiršęs ir neatsakinėjęs į pagalbos prašančius laiškus ir telegramas, bet kad tam tikslui tada nebuvo lengva gauti ir reikėjo dėti daug pastangų išrūpinti dail. Galdikui persikėlimo leidimus iš vienos okupacinės zonos į kitą. V. K. Jonynas tam tikslui dirbo, kol visi leidimai buvo išgauti, ir savo pažadą ištesėjo.

2.    Kad pažadas buvo ištesėtas, tai patvirtina ir pats A. Galdikas tokiais žodžiais: "Po mėnesio atvažiavo V. Dovydaitis. Pirmieji žodžiai, kuriuos jis tarė: 'Na, profesoriau, puikiai elgiasi su Jumis buvęs Jūsų mokinys; aš perskaitęs Jūsų laišką, susigraudinau ir atvažiavau sava mašina Jūsų gelbėti' ". Labai man nemalonu pabrėžti, bet tokių į mano lūpas įdėtų žodžių aš tuomet nepasakiau, ir tokie nebuvo mano kelionės motyvai. Galdiko ligi tol asmeniškai dar nepažinau ir atvykau ne jo "gelbėti" nuo kažkokių jo "buvusio mokinio" (V. K. Jonyno) skriaudų, kurios mane sugraudino, neva perskaičius jo niekad man tuomet neparašytą laišką, bet tik atlikti man pavestą pareigą. Kai V. K. Jonynas gavo leidimus A. Galdikui persikelti į prancūzų zoną, man, kaip meno mokyklos administracijos tarnautojui, pavedė jį ir žmoną pergabenti į Freiburgą. Tą ir atlikau su malonumu, kartu džiaugdamasis, kad Ėcole des Arts et Métiers ir jos direktoriui V. K. Jonynui po didelių pastangų pagaliau pasisekė išrūpinti A. Galdiko perkeldinimo leidimus. Žinant tas aplinkybes   man   nebuvo   jokio   pagrindo šaipytis dėl visur ir visaip A. Galdikui padedančio V. K. Jonyno "puikaus elgesio" ar tuo labiau vaidinti kokį "gelbėtoją".

Šie mano patikslinimai ir faktų pataisymai, savaime aišku, nieku neprisidės prie lietuvių meno istorijos raidos D. P. laikais Vokietijoje. Jų tikslas visiškai paprastas ir labai kuklus. Kai dail. A. Galdikas savo amžiaus garbingos sukakties proga pasakoja savo nuotykius Vokietijoje, tai man, kaip jųjų dalies mažam liudininkui, norėtųsi tuos pasakojimus skaityti faktų šviesoje, kaip galima tiksliau atvaizduojant buvusią tikrovę. Tad čia ir norėjau patikslinti kai kuriuos prasilenkimus ar iškreipimus, kiek jie man buvo žinomi ir tebėra atmintini.

Vincas Dovydaitis
Buv. Freiburgo Ecole des Arts et Mėtiers administracijos iždininkas ir ūkio reikalų vedėjas


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai