Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
VĖLIAUSIEJI A.L.T. ŽYGIAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė L.Š.   
Jau dešimti metai, kai vasario mėnesį, minint Lietuvos Nepriklausomybės šventę, suarganlzuojama didelė ir medžiaginė talka Lietuvai laisvinti per Amerikos Lietuvių Tarybą, šiemet ypač stipriai pasireiškė toji talka. Mat, ALT susilaukė paramos iš kelių tūkstančių tremtinių, kurie glaudžiai jungiasi prie mūsų visuomeninio veikimo Amerikoj ir drąsiau įkimba į darbus Lietuvai laisvinti. Tuo būdu ir pati ALT vadovybė drąsiau galės planuoti platesnio masto žygius.

Kiek ALT Vykdomojo Komiteto, tiek LAIC ir įvairių kolonijų veikėjų rūpestingi pasiruošimai minėti Vasario Šešioliktąją pasiekė gražių rezultatų ir, kiek spaudoj, tiek ir U. S. valdžios sferose plačiai ir efektingai iškėlė Lietuvos nepriklausomybės bylą. Vasario 16 d. proga pasakytosios žymiųjų demokratų ir respublikonų kalbos abiejuose U. S. Kongreso rūmuose apie Lietuvos tragingąją padėtį ir lietuvių kovas dėl laisvės turi daug moralinės reikšmės. Sen. Scott LucaB, Senato daugumos vado, žodis, pasakytas lietuviams Chicagoje, pakėlė lietuvių en-tuziazmą ir viltis. Kai arčiausiai Prezidento ir vyriausybės stovįs žmogus, Senato daugumos vadas, lietuviams pasako, kad Jungtinės Valstybes klydo, pasitikėdamos Kremliaus "gera valia." bendradarbiauti pasaulio teisingos taikos atsteigime ir kad dabar jau įsitikino, jog bolševikams tik jėgos kalba tėra suprantama, galime numanyti, kodėl yra stiprinamos U. S. militarinės jėgos Ir apsisprendžiamą gaminti hidrogeninę bombą. Ir darant šituos pareiškimus, sen. Lucas drąsiai kalba apie Lietuvos ir kitų pavergtų tautų išlaisvinimą.

Tie dalykai patys per save nepasidarė. Tai bendros lietuvių veiklos ALT-boj pasekmės.
Vasario mėn. 16 d. minėjimas ir daugiau padarė. Visur, kur įvyko iškilmės, buvo priimtos rezoliucijos, kuriomis U. S. senatoriai paprašyti balsuoti už Genocido Konvencijos ratifikavimą, šiuo reikalu vasario pradžioj ALT vykdomasis komitetas Washlngtonc padarė atitinkamų žygių, apie kurtuos mūsų periodinė spauda gana plačiai rašė. Tarp kitko, buvo iškovota, kad U. S. Senato užsienių reikalų komisijos būtų išgirstas ir lietuvių žodis apie mūsų tautos žudymą. S. m. vasario mėn. 9 d. adv. K. Jurgėla, LAIC direktorius, tos komisijos posėdyje padarė išsamų pranešimą apie Lietuvos padėtį Ir mikliai atsakinėjo į senatorių klausimus.

Jau antri metai, kai ALT prašo U. S. vyriausybės transliuoti per "Voice of America" į Lietuvą programas lietuvių kalba. Ir šiuo reikalu ar tik nebus pasiekta laimėjimo. Besilankant Washingtonc vasario mėn. pradžioj Ir naujai pajudinus šį svarbų reikalą, apytikriai sužinota, kad maždaug nuo vidurvasario mūsų prašymas bus įgyvendintas.

Sausio 30 d. ALT vykdomojo komiteto nariai, besilankydami Valstybės departamente ir besikalbėdami su Europos reikalų direktoriumi, iškėlė visą eilę Lietuvos nepriklausomybės bylą liečiančių klausimų. Valstybės sekr. Achesonui įteikė memorandumą, primenant Lietuvos žmonių kančias, Genocido Konvencijos skubaus ratifikavimo reikalą ir prašė, kad Jungtinių Valstybių vyriausybė viešai paskelbtų savo ryžtą nesutikti su tokia taika Europoj, kurioj nebus užtikrintos Lietuvai suvereninės teisės ir atstatytas laisvas ir nepriklausomas gyvenimas.
— L. š.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai