Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
BELAUKIANT RELIGINIO KONGRESO PDF Spausdinti El. paštas
Šiluvos Marijos koplyčios Vašingtono National Shrine of Immaculate Conception šventinimo proga rugsėjo 3-5 šaukiamas ir religinis kongresas. Šio kongreso rengimui New Yorke sudarytas komitetas (pirm. prel. J. Balkūnas, sekr. kun. V. Dabušis ir kun. S. Raila). Planuojama programa, sudarytas atitinkamų komisijų tinklas, pradėtas leisti informacinis biuletenis (mus pasiekė tik nr. 2).

Kongreso tikram pasisekimui laikome svarbiais tris dalykus, kuriuos iš anksto ir norime iškelti.

1.    Svarbu kongresan ir jo programon sutelkti ne tik katalikiškųjų organizacijų narius, bet ir aplamai visus tikinčiuosius lietuvius katalikus. Savo pernai metų kalėdiniame laiške vyskupai V.Brizgys ir P. Brazys įsakmiai pabrėžė mintį, kuri buvo pernai kelta ir mūsų žurnale, kad "ne priklausymas kuriai organizacijai padaro mus tikrais katalikais, bet tik krikšto malonė". Laukiame, kad šaukiamasis kongresas ir taptų šios minties gyvu įsikūnijimu, išskleidžiančiu katalikiškosios vienybės prasmę.

2.    Svarbu kongrese skirti atitin
kamą vietą ir pasauliečių aktyviam pasireiškimui. Vatikano II suvažiavimas iškėlė daug didesnę pasauliečių atsakomybę Bažnyčioje, negu ligšiol buvo prileidžiama. Savo minėtame kalėdiniame laiške vyskupai V. Brizgys ir P. Brazys taip pat pabrėžė reikalą imtis pokalbio tarp kunigų ir pasauliečių "su krikščionišku jautrumu ir atsakomybe". Tiktų šiame kongrese ir šį mūsų ganytojų kvietimą iš žodžio paversti tikrove.

3. Svarbu išlaikyti atitinkamą lygį ne tik kongreso paskaitose, bet ir visoj planuojamoj meninėj programoj. Reikia pasimokyti iš nesenos skaudžios patirties, kai tai buvo užmiršta. Nėra pagrindo reikalauti, kad visa, kas "sava", būtų tik giriama. Bet yra pareiga kiek galint viską taip atlikti, kad netektų kritikos baimintis.

Tiek tos koplyčios pašventinimas, tiek šaukiamasis religinis kongresas neturi tiesioginių tautinių tikslų. Bet netiesiog tai bus ir tautinės reikšmės įvykiai. Informacinis biuletenis mini Lietuvos persekiojamos Bažnyčios "praktinį pavaizdavimą". Tai gera mintis, bet norėtųsi, kad būtų nepasitenkinama tik tokiu pavaizdavimu, kurį galės pamatyti patys kongreso dalyviai ir užklydę svečiai. Reikėtų galvoti, kaip Bažnyčios persekiojimo Lietuvoje klausimu pasiekti visos Amerikos katalikų sluoksnius, kaip susilaukti JAV katalikų hierarchijos protesto balso prieš tikinčiųjų, katalikų ir nekatalikų, persekiojimą Sovietų Sąjungoje ir jos okupuotuose kraštuose. Pasaulio viešąją opiniją pasiekęs protesto balsas galėtų daug pagelbėti persekiojimui sušvelninti. Sovietai nebėra tokie nejautrūs laisvojo pasaulio nuomonei. Todėl ir aiškinimasis, jog tylima iš baimės persekiojamiesiems dar labiau pakenkti, yra ne jautrumo, o abejingumo liudijimas.

Pagaliau dar vienas opus reikalas. Savo laiku katalikams besiginčijant dėl tos vašingtoniškės koplyčios vardo, evangelikai buvo įtarę, kad Šiluvos vardu norima pabrėžti antireformacinį nusistatymą. Be abejo, tokio nusistatymo nebuvo turėta. Bet reikia nepagrįstą įtarimą išsklaidyti, nuoširdžiai išsikalbant su evangelikais. Būtų džiugu, kad būtų rasta forma šį lietuvių katalikų religinį kongresą paversti ir pirmuoju katalikų ir evangelikų lietuvių ekumeninio pokalbio įžiebimu.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai