Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MOKSLEIVIŲ METRAŠTIS PDF Spausdinti El. paštas
DAIGELIAI, moksleivių metraštis 1964-65 ir Čikagos Aukšt. Lituanistikos Mokyklos 15 m. veiklos apžvalga. Mokyklos tėvų komiteto leidinys. Redagavo mokinių kolektyvas.  Metraščio globėjas — Juozas Masilionis. Metraščio adresas: 5620 So. Claremont Ave., Chicago, 111., 60636.

Tęsdama metraščio leidimo tradiciją, Čikagos aukštesnioji lituanistikos mokykla (tolesnė santrumpa — ČALM) 1965 m. pabaigoje išleido 248 p. knygą "Daigelius". Iki šiol tos pačios mokyklos yra išleista "Gintaras" (1960), "Sakalų keliai" (1961), "Tėvynės pašvaistė" (1962), "Jaunystės žiedai" (1963), "Mūsų metai" (1964).

1965 m. metraščio pavadinimas perkuklus. Metraščio redakcija savo žodyje aiškina, kad "mintį šiam vardui sukėlė viršeliui parinkta mokyt. kun. A. Kezio, S. J. daryta nuotrauka ir nusimanymas, kad mūsų kūrinėliai dar tebėra maži daigeliai...". Iš tikro viršelinė nuotrauka vaizduoja ne tiek daigelius, o jau gerokai J žemės plutą įsisiurbusį vešlų kerelį su kukliais žiedais ir ryžtingai į saulę bekylančiais stiebeliais. Tačiau ne dėl nuotraukos interpretacijos šis klausimas keliamas. Perkuklus vardas sukelia klaidingus įvaizdžius. Imdamas knygą į rankas, skaitytojas laukia "Tėvynės žvaigždutės" lygio rašinėlių, gi versdamas jos lapus, randa žymiai daugiau, šalia rašyti pradedantiems vaikams būdingų nuotykių aprašymų, čia spausdinamuose mokinių rašiniuose užtiksime ir suaugusio domesį patraukiančių vaizduotės, minties ir formos derinių.

Mokinių rašinėliams skirta vienas trečdalis knygos. Kiti du trečdaliai talpina gausią žodinę, vaizdinę ir statistinę medžiagą ČALM 15 m. istorijai pavaizduoti, šiai daliai "Daigelių" vardas visai netinka.

ČALM istoriją pasekti labai įdomu. Jos istorija yra daugiau negu vienos mokyklos istorija. Čikagos turėtus ir turimus rūpesčius ir problemas pažįsta veik visų kitų kolonijų lituanistinio švietimo darbuotojai. Problemos nėra vienkartinės, ir jų negalima išspręsti visam laikui. Jos nuolat kyla, ir nuolat į jas naujai tenka atsakyti, ar tai būtų mokomosios medžiagos atrinkimas, jos perteikimo būdai, drausmės, bendradarbiavimo su tėvais klausimai ir t.t. Aišku, tas pačias problemas skirtingose sąlygose gali tekti kiek skirtingai ir spręsti, tačiau ČALM pavyzdžiais prasmingai gali pasinaudoti visos mokyklos, besigrumdamos su savais rūpesčiais. Todėl "Daigeliai" rekomenduotini perskaityti visų lietuviškų mokyklų mokytojams ir mokinių tėvams. Ne paslaptis, kad nemaža lituanistikos mokyklų neįstengia išsimušti iš mėgėjiško lygio.

Knygos "Mūsų draugai" skyrius sugestionuoja mintį, kad būsimieji metraščiai turėtų apimti visas JAV aukštesniąsias lituanistikos mokyklas. I šį metraštį įjungta Baltimores, Cicero, Clevelando ir Detroito mokyklos. Aukštesniųjų mokyklų yra ir kitur, pvz. Bostone, New Yorke, Santa Monicoje (Calif.). Šalia finansinių pliusų, leidinys taptų visų aukštesniųjų lituanistikos mokyklų bendruomeninio solidarumo baze, skatinančia gal ir kitas bendradarbiavimo formas. Taip pat čia vietos sau rasti galėtų ir kitų mokyklų istorijos.

Turint centralizuotą lituanistinio švietimo sistemą, atrodo, nesunku būtų išlyginti "skyrių" — "klasių" terminų praktiškąjį vartojimą. Su tais terminologiniais neaiškumais susiduriame ir "Daigeliuose". Čikagos ir Cicero mokyklos turi "klases", kitos — "skyrius". Numanu, kad, pvz., Baltimores 9 skyrius atitinka Čikagos 5-tą klasę. Bet kodėl ta maišatis? Dėl tų terminų nevienodumo iškyla neaiškumų net ir vadovėlių paskirtyje, švietimo Taryba vienu aplinkraščiu galėtų tą klausimą lengvai išspręsti.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai