Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
JAUNIMAS LAISVĖS KOVOJE PDF Spausdinti El. paštas
kovoje už Lietuvos laisvę prasmę ir tikslą, į defetistines pavienių tremties "jaunuolių" žodines deklamacijas ir sarkazmą konkrečiais laisvinimo žygiais gyvai atsiliepė jaunoji Amerikos lietuvių karta. Demonstracijos Vašingtone, Lapkričio 13 manifestacija, Jungtinių Tautų misijų Baltijos valstybių klausimu informavimas liudija šios kartos realų patriotizmą ir idėjinę ryžtį. Taip pat nepasitvirtino kai kieno peranksti pareikštas pasitenkinimas, kad, esą, New Yorko lietuvių studentų ir jaunųjų akademikų iššauktas judėjimas likvidavosi. Tą pasitenkinimą reiškė ir defetistai, ir tie, kuriuos labiau gąsdina tariamas "naujų veiksnių" atsiradimas, negu "senųjų veiksnių" išsisėmimas, ir, kad ir negausūs, laisvės kovos dezertyrai.

Iš anksto buvo galima laukti, kad po kelių spontaniškų pasirodymų New Yorke kilęs sąjūdis savo veiklai turės ieškoti platesnės bazės ir pastovesnių organizacinių formų. Taip ir įvyko. Vasario 12-13 Lietuvių jaunimo antikolonialinė lyga (pirm. J. Miklovas), į tą lygą įeinanti Lietuvių Studentų Sąjunga (pirm. P. Žygas) ir latvių bei estų Jungtinėse Tautose akcijai vesti jaunimo komitetai New Yorke sukvietė konferenciją, kurioje Baltijos valstybių laisvės klausimui Jungtinėse Tautose kelti buvo sukurta pastovi organizacija BA-TUN (Baltic Appeal to the United Nations). Tuo būdu iš lietuviškų Komiteto Lietuvos Nepriklausomybei Atstatyti pradų susiformavo plačios bazės baltų solidarumą reprezentuojąs pastovus akcijos centras.

Nuo kiekvienos tautinės grupės konferencijoje dalyvavo po 10 delegatų ir po kelis kviestus svečius. Iš 10-ties lietuvių delegatų septyni buvo studentai iš Čikagos, Bostono, develando ir New Yorko. Vykdomasis komitetas sutarta sudaryti iš 9 narių — po 3 iš kiekvienos tautinės grupės. Iš lietuvių į komitetą išrinkti: prel. J. Balkū-nas, inž. J. Miklovas ir stud. P. žygas. Vykdomojo komiteto posėdyje 11.26 komiteto pirmininku vienbalsiai išrinktas prel. Jonas Balkūnas.

Pro geležinę uždangą į laisvę prasiveržusiu J. Miklovo žodžiais, Batuną "drąsiai galima pavadinti jaunosios kartos akcija. Jaunųjų balansą Batune nesuardo, bet teisingiau —praturtina ir papildo tokie vyresniosios kartos atstovai, koks yra nesenstantis prelatas Balkūnas".

Žygį į Jungtines Tautas planuoja ir Pasaulio lietuviu jaunimo kongresas. Peticija, reikalaujanti pavergtoms Baltijos valstybėms laisvės, su bent 100.000 parašų numatoma įteikti JT gen. sekretoriui. Tuo įteikimu norima sukurti įvykį, kurį pastebėtų viešoji pasaulio opinija. Sovietų Rusija, hipo-kritiška pavergtųjų tautų užtarėja, Baltijos valstybių pavergimo faktą visomis priemonėmis nuo pasaulio akių bando paslėpti. Kiek peticijos įteikimu pasiseks rusų melą apnuoginti, tiek Baltijos valstybių laisvės reikalui bus laimėta.

Politiškai šis jaunimo žygis ir taiklus, ir prasmingas. Tik planavime galima pastebėti porą spragų. Pirmiausia, parašų rinkimui talkon turėjo būti pakviesti latviai ir estai, nežiūrint, kad peticija įteikiama lietuvių jaunimo vardu. Juk kovojama už visų trijų valstybių laisvę. Juo daugiau parašų, juo stipresnis įspūdis. Šią klaidą galima dar atitaisyti, laisvės kovos broliams pažadant savo talką, jei jie patys kada nors tokią akciją vykdytų. Jau nebepaisoma klaida, kad sudarinėjamas tik vienas parašų egzempliorius. Reikėjo iš karto ruošti bent tris. Vienas būtų nuėjęs į JT, kitus kiekvieno krašto jaunimas galėjo nukreipti į savo gyvenamųjų kraštų vyriausybes ir parlamentus. Juk sunku tikėti, kad JT savo iniciatyva Baltijos valstybių klausimą keltų. Jį turės iškelti kuri nors laisvojo pasaulio vyriausybė. Vienu užsimoji mu būtų buvę galima spaudimą vykdyti keliuose frontuose.

Registruojant dinamišką jaunimo akciją Lietuvos laisvės kovoje, reikia sveikinti Lapkričio 13 manifestacijos organizatorių paskelbtą jaunimo organizacijoms laiškų rašymo konkursą. Konkurso tikslas — pagreitinti JAV Atstovų rūmuose Baltijos valstybių laisvės reikalu priimtos rezoliucijos prave-dimą ir Senate. Konkurso skelbėjai pirmiems trims jaunimo organizacijų skyriams, parašiusiems po 100 laiškų, skiria po 100 dol. premijas. Konkursas baigiasi š. m. gegužės 1 d. Visas informacijas tuo reikalu teikia R. Kezys (62-15 69th PI., Middle Village, New York, 11379). Šiuo konkurso paskelbimu New Yorko jaunimas ateina talkon Los Angeles Rezoliucijoms remti komitetui, kuris už rezoliucijų pravedimą JAV Kongrese kovoja nuo 1961 m. Šio komiteto pastangomis jau pravesta minėtoji rezoliucija Atstovų rūmuose. Reikia laukti ir tikėtis, kad ateityje visų žygininkų į Jungtines Tautas akcija būtų suderinta ir išbalansuota.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai