Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DUN SKOTO KONGRESAS PDF Spausdinti El. paštas
Suėjus 700 m. nuo garsiojo pranciškonų filosofo ir teologo Jono Duns Skoto gimimo, 1966 rugsėjo 11-17 Anglijoj Oxfordo ir Edinburgho universitetuose buvo suruoštas tarptautinis kongresas. Kongresą dr. prof. K. Balic, O.F. M., skotistų sekcijos pirmininko, iniciatyva organizavo iš žymiųjų universitetų rektorių ir profesorių sudarytas 11 asmenų komitetas. Garbės komitete buvo 14 kardinolų, 12 arkivyskupų, 4 pranciškonų šeimų generolai, D. Britanijos episkopato ir aukštosios anglikonų dvasiški jos bei vietinės valdžios atstovai.

Dar prieš šį kongresą, liepos 14 pop. Povilas VI D. Britanijos vyskupams parašė specialų laišką Alma parens, kuriame iškėlė Duns Skoto reikšmę Anglijai, Škotijai ir visam pasauliui ne tik viduramžiais, bet ir mūsų laikui. Popiežius šalia Tomo Akviniečio sistemos stato pranciškonų sistemą (pagrįstą platonizmu ir augustinizmu), kurios žymiausiu atstovu yra Jonas Duns Skotas. Skoto vadovaujamoje sistemoje tikrai glūdi šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasia "dėl to, kad ji virš visko iškelia mokslo meilę ir, remdamasi Jonu evangelistu ir Povilu apaštalu, evangeli-nio apreiškimo tiesomis išryškino visuotinio Kristaus primato, svarbiausio Dievo veiksmo, pirmo švč. Trejybės garbintojo, žmonių giminės Atpirkėjo, gamtos ir antgamties Karaliaus ir su juo kartu prigimtu grožiu spindinčios Nekaltai Pradėtosios Marijos, pasaulio Karalienės, nuostabias paslaptis".

Toliau popiežius išreiškia viltį, kad šis Duns Skoto prisiminimui ruošiamas kongresas bus vaisingas savo įtaka tiek dabarties minčiai, tiek gyvenimui. "Mes esame įsitikinę, kad teologiškame Jono Duns Skoto lobyne tikrai yra didelės vertės spindinčių ginklų kovai ir sunaikinimui juodo ateizmo debesies, kuris yra mūsų amžių paskandinęs miglose". Pagaliau, kaip popiežius tiki, Duns Skoto, ištikimo Bažnyčios sūnaus, mokslas gali padėti jo krašto anglikonams, užmezgus nuoširdžius ekupasikalbėjimus, grįžti vienybėn. šių popiežiaus minčių plotmėje ir buvo kongreso metu įvairiais atžvilgiais nagrinėta Duns Skoto mokslas ir jo išsiplėtimas.

Reikšminga, kad pats kongresas rugsėjo 11 buvo atidarytas švč. Marijos bažnyčioje Oxforde, kuri Duns Skoto laikais tarnavo studentų ir profesorių dvasios ir mokslo reikalams, o dabar yra anglikonų (episkopalų) rankose. Atidaryme dalyvavo apaštališkas D. Britanijos delegatas H. E. Cardinale, du katalikų vyskupai, pranciškonų generolas ir aukštosios protestantų dvasiški jos atstovai. Kongresas atidarytas vietos protestantų kunigo malda ir anglikonų Canterburio arkivyskupo atstovo žodžiu. Kongreso pirmininkas K. Balic, O.F.M., perskaitė įvadinę konferenciją, o apaštališkas delegatas ilgoje kalboje paaiškino popiežiaus laiško mintis, išdėstydamas pagrindinius Duns Skoto mokslo principus. Pabaigoje buvo pašventinta bažnyčios sienoje įmūryta marmurinė lenta su įrašu, kad čia 1966.IX.11 paminėta 700 m. Duns Skoto gimimo sukaktis. Apeigas atliko pranciškonų generolas, anglikonų kunigas ir vietos katalikų vyskupas. Atidaryme dalyvavo kongreso paskaitininkai, mokslo įstaigų ir vienuolijų atstovai, o taip pat vietos gyventojai — įvairių bažnyčių protestantai.

Kongreso darbo programa buvo suskirstyta į priešpietines ir popietines sesijas. Priešpietinės sesijos buvo bendros (būdavo perskaitomos ir išdiskutuojamos 6 ir 7 paskaitos), popietinės — buvo padalytos į keturias sekcijas (kiekvienoje perskaityta 8 ar 9 paskaitos). Prelegentai paskaitas skaitė lotyniškai, angliškai, prancūziškai, vokiškai, itališkai ir ispaniškai. Šiomis kalbomis buvo ir diskutuojama. Dvasininkus nemaža nustebino, kai viena moteris savo paskaitą perskaitė lotyniškai, o keli pasauliečiai profesoriai diskusijose vartojo lotynų kalbą.

Kongrese buvo nagrinėtas Jono Duns Skoto gyvenimas, jo mokslo pagrindai ir jų reikšmė tikėjimo tiesų atidengime, įtaka kitiems filosofams, teologams ir net literatams, jo aktualumas ekumeniniame sąjūdyje ir jo mokslo išsiskleidimo raida. Pavyzdžiui — kelios paskaitų temos: Asmens samprata Duns Skoto moksle, Dievo laisvės samprata Duns Skoto mąstyme, Kristocentrizmas Duns Skoto ir Tehilhard de Chardin sampratoje, Duns Skotas ir Nekalto Prasidėjimo dogmos išsivystymas, Duns Skotas ir krikščionių vienybė etc. Tarp istorinių paskaitų teko kongresą supažindinti su skotizmu ir skotistais Lietuvoje. Iš viso skaitytos 87 paskaitos. Jas skaitė katalikų vyskupai, įvairių universitetų profesoriai, katalikų ir protestantų kunigai, įvairių vienuolijų vienuoliai ir pasauliečiai vyrai ir moterys. Visos paskaitos netrukus bus išleistos atskiru leidiniu.

Vakarais buvo Įvairių pramogų. Oxforde vieną vakarą vietos kapucinai suruošė XIII - XIV a. giesmių, dainų ir poezijos vakarą. Edinburghe, Škotijos sostinėje, visi kongreso dalyviai (apie 300 asmenų) pirmą vakarą buvo priimti rotušės rūmuose burmistro su visa miesto taryba, kitą vakarą buvo universiteto vadovybės pakviesti Į didžiąją universiteto bibliotekos salę. Specialų priėmimą suruošė jau kongresui pasibaigus Cambridge universiteto studentai, kur Duns Skotas taip pat profesoriavo.

Paskutinę dieną buvo suruošta ekskursija į Jono Duns Skoto gimtąjį kaimą — Duns, kuris dabar išaugęs į kelių tūkstančių gyventojų miestelį, čia vėl, kaip pradžioje, naujoje gimnazijos salėje buvo surengtos ekumeniškoje dvasioje pamaldos kartu su vietos protestantais. Po pamaldų viešuose parkuose buvo pašventinti du Duns Skotui pranciškonų pastatyti paminklai. Paskui miestelio valdyba suruošė pietus, kurių metu buvo atidengtas didelis Duns Skoto paveikslas, taip pat pranciškonų dovana miesteliui.

Kongresas prasidėjo Oxforde, kur Duns Skotas studijavo ir profesoriavo, o baigėsi Edinburghe, netoli tos vietos (70 km.), kur jis gimė ir užaugo. Abu miestai yra nuostabiai gražūs ir gali didžiuotis savo gotiško stiliaus pastatais, kurie siekia Jono Duns Skoto (12616 - 1308) laikus. Juose glūdi   didinga   scholastikos   mokslo dvasia ir garbinga anglosaksų praeitis. Man buvo malonu, kad šiame kongrese galėjau atidengti mūsų krašto Jono Duns Skoto sekėjų darbus.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai