Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Vaičiulaitis: IR ATLĖKĖ Volungė. Eilių knyga. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Chicaga 1980. Viršelis Viktoro Petravičiaus. 96 psl., kaina — 4 dol.
Jonas Puzinas: PROFESORIUS MEDICINOS DAKTARAS PETRAS AVIŽONIS. (1875-1939). Jo visuomeninė, kultūrinė ir mokslinė veikla. Išleido Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla (Lithua-nian Library Press). Chicaga 1979. Aplankas Petro Aleksos. 220 psl. Kietais viršeliais. Kaina 12 dol.
Stasys Maziliauskas: MERKELIS GIEDRAITIS. Išleido Amberland Pub-lishing Co., Troy, Michigan 1979. 216 psl.
Zenonas Ignonis: PRAEITIS KALBA. Dienoraštiniai užrašai. Gudija, 1941 -1944. Spaudai parengė Klemensas Jūra. Leidėjas — Bronius Ignatavičius. Brooklynas 1980. 286 psl. Viršelis Pauliaus Jurkaus.
KALBININKAS JUOZAS SENKUS. Trumpa biografija, prisiminimai, darbai. Redaktorius — Pranas Naujokaitis. Išleido Darbininkas. Mecenatas — kun. Kazimieras Senkus. Brooklynas 1980. 78 psl.
Algirdas Budreckas: PRIE TĖVYNĖS AUKURO. Poezija. Viršelis Miko Šileikio. 1980, 48 psl.
Vanda Frankienė - Vaitkevičienė: PASAKŲ PASAULIS. JAV LB Švietimo tarybos leidinys. Viršelis Ados Korsakaitės-Sutkuvienės. Chicaga 1980. 80 psl. Gaunama šiuo adresu: A. Kareiva, 6559 S. Richmond Ave., Chicago IL 60629.
PASAULIO LIETUVIS. Leidinys Lietuvių Bendruomenės minčiai ir gyvenimui. 1980 m. liepa - rugpjūtis. Leidžia Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba. Redaguoja Romas Kasparas, Linas Rimkus, Emilija Sakadolskienė, Romas Sakadolskis (vyr. red.). 64 psl. Broniaus Nemicko straipsnis "Lietuvos vadavimo pastangos užsienyje,\ Stasio Barzduko atsiminimų pluoštas "Mano pažintis su Jonu Jablonskiu". Daug aktualios medžiagos iš mūsų visuomeninio gyvenimo ir LB veiklos pasaulyje. Pažymėtina, kad Pasaulio lietuvį redaguoja jaunosios tremtinių kartos jėgos. Leidinys apima 64 psl. Metinė prenumerata JAV 6 dol. Adresas: Pasaulio lietuvis, 5620 S. Clare-mont Ave., Chicago, II 60629.
MŪSŲ ŽINGSNIAI. Savaitinės Ohio lietuvių žinios. 1980 Nr. 31 — 32, 33, 34, 35. Leidžia Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapija Clevelande. Redaguoja Balys Gaidžiūnas, kun. Gediminas Ki-jauskas, S.J., Nijolė Kersnauskaitė. Nuotraukomis rūpinasi Vladas Bacevičius. Leidinėlis 6 psl.
TĖVYNĖS SARGAS, 1980, Nr. 2, 96 psl. Pradedamas spausdinti M. Krupavičiaus str. apie Vliko ir Lozoraičio santykius. J. Varno, P. Vanago, M. Ge-čionio, V. Bagdanavičiaus, red. P. Mal-deikio ir kitų rašiniai.
LITUANUS, 1980, Nr. 2, 96 psl. Ant. Klimo redaguotame numery R. Šilbajoris rašo apie Maironį, E. A. Arias — Mažvydo muzikos šaltinius, W. R. Schmal-stieg — prūsų, latvių ir lietuvių asmenavimą.
CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA, 1980, Nr. 40, 41, 42. Translated by Vita Matusaitis. Translation Editor: Rev. Casimir Pugevi-čius. Published by the Lithuanian R. C. Paėst's League of America, 351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai