Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TAUTYBIŲ PROBLEMA RUSIJOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. Bendorius   
ROMAN SMAL - STOCKI: The Nationality Problem of the Soviet Union and Russian Communist Imperialism. 474 psl. 1952 m. Išleido The Bruce Publishing Co., Milwaukee.

Apie bolševikinį imperializmą paskutiniaisiais metais pasirodė ilga eilė knygų, bet nė viena jų šio klausimo neapima taip plačiai ir giliai, kaip ukrainiečio prof. R. Smal-Stockio čia minimas veikalas. Autorius yra p!a-čiai žinomas mokslininkas, ukrainiečių T. Ševčenkos Mokslo Draugijos pirmininkas, Marquette universiteto profesorius ir žymus politinis veikėjas.

Pirmiausia knyga imponoja savo didumu: 474 pusi. smulkučiais spaudmenimis, kas maždaug atitinka 700 psl. normalaus dydžio. Toliau į akis krenta veikalo mokslinis pobūdis, išplaukiąs iš kruopščiai surinktos autentiškos dokumentacijos. Autorius cituoja daugybę šaltinių ir, jais remdamasis, labai akivaizdžiai įrodo bolševikų vykdomą tautinį genocidą. Knygos gale platų priedą sudaro įvairūs dokumentai.

šis veikalas įgyja nepaprastos reikšmes mūsų gyvenamoms dienoms dėl to, kad jis atskleidžia ir į viešumą pastato bolševikinio genocido apologetus ir simpatikus Amerikoje, kur jiems ligi šiol sekdavosi slapstytis, prisidengiant slavistikos profesorių titulais universitetuose ir augšto-mi,s vietomis valdinėse įstaigose.

Daugelyj knygos vietų minima ir Lietuva, nors daugiausia dėmesio skiriama pavergtai Ukrainai.
Trumpoje apžvalgoje neįmanoma supažindinti su šios turiningos ir aiškiai, įdomiai parašytos knygos apimtimi. Kiekvienas, kuriam rūpi mokslinis bolševikinio genocido pažinimas, negali be jos išsiversti.
Knygai įvadą parašė uolusis kovotojas dėl nepriklausomos Ukrainos prof. L. E. Dobriansky.
A.   Bendorius


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai