Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
A.Bendorius: LIETUVA. Kraštas —Gyventojai — Kultūra. Išleido Sūdava. Chicago, 176 p.
Antanas  Škėma:  ŠVENTOJI   INGA. Išleido Terra. Chicago, 1952.
Adomas Mickevičius: KONRADAS VALENRODAS. VertS V. Mykolaitis-Putinas,   išleido   Gabija.   1953m.
B. Stundžia: BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ. Išleido LSB Jūrų Skautų Skyrius.  125 p., kaina 2 dol.
Kun. dr. Viktoras Skilandžiūnas — Le Problèm de l'éducation religieuse a notre Epoque, Liuvenas, 1953 m. 93 p.
ATEITIS, Lietuvių katalikiškojo jaunimo žurnalas, nr. 3. Turiny — jaunimui pritaikinti T. Viktoro Gidžiūno, O. F. M., Z. Ivinskio, J. Vaišnoros, M. I. C. straipsniai, pačių jaunųjų įvairiomis temomis rašinėliai, eilėraščiai, įvairios žinios iš Ateitininkų Sąjungos ir pasaulio. Numeris gausiai ir skoningai iliustruotas vertingais meno darbais ir nuotraukomis

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai