Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
ATSIŲSTA   PAMINĖTI
IGNAS ŠEINIUS: Raudonasis Tvanas. Išleido Talka, New Ycrkas, 1953. 327 p. Kaina $3.50.
KUN. VYTAUTAS JONAS BAG-DANAVIČIUS: Žmonijos likimas šv. Jono Apreiškimo Knygoje. Su vysk. V. Padolskio pratartim. Išleido Lietuviškos Knygos Klubą, Chicago, 1953. 406 p. Kaina $3.50.
VICTOR RIMŠELIS, M. I. C: Natūra et Peccatum. Roma, 1952 m. 195 p.
Die Briefe Gedemins, von Dr. Herbert Spliet, Sinsheim 1953, 32 p.

ALEKSIS RANN IT: Seven Lithua-nian artists. Supažindinama su šią vasarą Pr. Lapienės vasarvietėje Stony Brook, N. Y., parodoje išstačiu-siais savo darbus dailininkais (A. Galdiku, V. K. Jonynu, V. A. Kašu-bomis, P. Kiaulėnu, P. Lape ir R. Viesulu). Duotos minėtų dailininkų reprodukcijos, 16 psl.
A. RINKŪNAS — Kregždute, I dalis, elementorius, skaitymai, aplinkos pažinimas ir metodinės pastabos. Spaudė bendrovė "žiburiai", Toronte, 92 psl., kaina $1.50.
J. GRABAU - GRABAUSKAS: Kelias į pasisekimą (apie etiketą Amerikoje), II laida, 144 psl., kaina $2.00. Gaunama pas J. Karvelį, 3322 S. Halsted St., Chicago 8, III. ir pas platintojus.
Literatūros Lankai, neperiodinis poezijos, prozos ir kritikos žodis, 1953 m. nr. 2, Buenos Aires.
Lux Christi, biuletenis kunigams, 1953 nr. 3 (10). Straipsnių skyriuje: vysk. V. Brizgys — Archivysk. J. Skvireckas, kun. dr. V. Juozaitis — Iškrypimai mūsų žmonių pamaldume, kun. dr. Jurgis Prutenis — Masonai braunasi lietuvių tarpan, kun. dr. J. Vaišnora, M. I. C. — Vysk. J. Matulaitis traukia Tumą iš politikos. Įdomūs pamokslų ir apžvalginiai skyriai. Daug gražaus sąmojaus "Jumoro" puslapiuose.
Lietuva, Nr. 4, 1953.
Tėvynės Sargas, Nr. 1 (10), 1953.
Gabija, Nr. 4, 1953.
Santarvė, Nr. 4, 1953.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai