Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
SMERKTINAS IŠSIŠOKIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė M. Gendrutis   
Šių metų "Naujienų" 169 nr. "Laisvosios Tribūnos" skyriuje buvo atspausdintas tariamas Skautų Vyčių atsišaukimas, kaip pažymi redakcija, atsiųstas dienraščiui vieno skautų veikėjo. Atsišaukimas, kaip ir paprastai tokio turinio rašiniai, paleistas anonimiškai nepridedant skelbėjų parašo nė paskelbimo datos. Tokiu atveju, žinoma, pačiai "Naujienų" redakcijai krinta didelė atsakomybės dalis.

Atsišaukimo turinys ir jo tonas yra taip įžūlūs, kad nenoromis primena komunistiškąją spaudą, kai ji prabyla, pasinešusi sulikviduoti kokį nors nepatinkantį asmenį. Ir tame rašiny, kurio autoriumi greičiausiai yra ne kolektyvas, o vienas ar keli nejaučią savo žodžiams atsakomybės asmenys, labai keistų kaltinimų pažerta lietuvių dvasiškijai, ateitininkams ir, kas įdomiausia — vyriausiam dvasios vadui vyr. sktn. kun. dr. J. Vaišnorai, M. I. C, dvasios vadui Amerikoje sktn. kun. J. Vaišniui, S. J., vyr. skt. A. Saulaičiui, sktn. Kup-rioniui. Tie asmenys kaltinami "juodu darbu" ir raginami pasitraukti iš skautų eilių.


Atsišaukime pilna nepagrįstų tvirtinimų, kaip antai, jog anuomet Švietimo Ministerija perėmusi skautus savo globon, kad apsaugotų juos nuo iu visų pusių, neišskiriant net Bažnyčios, daromų neteisybių. Labai skaudžiai skamba ir išsigalvoti kaltinimai ateitininkams, lyg tai šios organizacijos nariai neturėtų teisės stoti į skautų broliją. Bet labiausiai pasibjaurėtinas yra užsipuolimas savo dvasios vadų. Tam vyrukui arba jų grupelei, kurie tą atsišaukimą surašė, gerai reikėtų pasigilinti į skautų ideologiją. Tada pamatytų, kokios yra skautų pareigos drausmės, artimo meilės ir religijos atžvilgiu. Jeigu dar yra geros valios, galėtų pasimokyti, kaip reikia gerbti vyresniuosius, žinoma, pasilieka didelė abejonė, ar iš viso šį rašinį sudėjęs asmuo arba keli asmenys priklauso tkautų organizacijai.

Skautų vadovybė po šio nedarnaus atsišaukimo gana ilgai tylėjo, norėdama geriau ištirti padėtį. Pagaliau rugpiūčio 20 d. LSB JAV Rajono Skautų Vyčių Skyriaus Vedėjas pasktn. Vaidevutis A. Mantautas spaudoj pareiškė, kad "š. m. liepos 20 d. "Naujienose paskelbtas anonimiškas skautų vyčių atsišaukimas yra skautų vyčių vadovybei nežinomų asmenų darbas, padarytas be jos noro ir leidimo . Ten dar pažymima, jog "neseniai įvykusiame JAV Rajonų ir Kanados Skautų Vyčių Sąskydyje minėtas atsišaukimas buvo gręžtai pasmerktas ir kaipo toks jokiu būdu neatstovauja nei skautų vyčių, nei skautiškos vadovybės nuomonės".
Po to viso dabar taip ir pasilieka neaišku, kuo būtų galima pateisinti šio rašinio paskelbimą spaudoj.
M. Gendrutis


ATITAISYMAI
Pr. Skardžiaus straipsnyje "Kunigas ir dvasininkas (dvasiškis)", išspausdintame Aidų Nr. 5, atitaisyti-nos kelios žymesnės korektūros klaidos: užuot sen. island. hring (215 psl.), šeimyna: šeimykštis (t. p.), dvasiškija "clergy, churchman" (216 psl.), gyslatas (221 psl.), XVII. amžiaus pavardės (t. p.), popiež škas su popiežiškiu (223 psl.) turi būti hringr, šeimynykštis, churchmen, gyslotas, XVI amžiaus, popiežininkas su popiežiškiu.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai