Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
Francois Mauriac: GYVAČIŲ LIZDAS. Romanas. Iš prancūzų kalbos išvertė Jurgis Griška. Išleido Gabija, 1953 m. 282 psl. Kaina $2.60.
Sabik - Vogulov: RAUDONASIS SIAUBAS nugalėtoje Vokietijoje. Išvertė A. V., išleido Dobilas, Chicago-je 1953 m., 103 psl., kaina $1.25. Gaunarna pas E. Vilutį, 3736 Pulaski St., E. Chicago, 111.
W. S. Reymont: KAIMIEČIAI, Romanas. (It.) Išvertė F. Neveravičius. Išleido Nemunas, 352 psl., kaina 3 dol.
V. Kazokas: SAPNŲ PĖDOMIS. Eilėraščiai. Išleido M. Morkūnas, Chicago, 1953 m. 63 psl.
Giovanni Papini: POPIEŽIAUS CELESTINO VI LAIŠKAI ŽMONĖMS. Iš italų kalbos išvertė Dr. Petras Mačiulis. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, 216 psl. Viršelį piešė R. Viesulas.
Kazys Binkis: BALTASIS VILKAS. Pasaka. Išleido Gabija, 1953 m. 36 p.

Putinas: KELIAI IR KRYŽKE-LIAI. Lyrika. Išleido Terra. Chicago, 1953 m. 299 psl.
P. Kesiūnas: TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Romanas. Autoriaus leidinys 292 psl., kaina 3 dol.
LUX CHRISTI, trimėnesinis kunigų žurnalas, leidžia ALRK Vienybė, redaguoja kun. St. Yla (pamokslų skyrių kun. V. Pikturna) Nr. 2 (9), 80 psl.
Numeris susideda iš straipsnių, pamokslų ir apžvalginių skyrių. Pirmajame skyriuje pažymėtina kan. F. Kapočiaus atsiminimai apie prel. A. Dambrauską-Jakštą. Didelio dėmessio tiek dvasiškiams, tiek pasauliečiams verti straipsniai: kun. dr. M. čyvo — Tautinės parapijos Jungtinėse Valstybėse ir kun. St. Ylos — Lietuviškųjų parapijų paskirtis Amerikoje. Prof. Z. Ivinskis pažeria negirdėtų dalykų iš Vatikano archyvų apie Marijos kultą Lietuvoje. Antrąjį skyrių užpildo kun. J. Paransevičius ir kun. P. Bajerčius, pirmasis pateikdamas 3 pamokslus apie Šv. Dvasią, antrasis 16 pamokslų apie Mariją. Apžvalginis skyrius įdomus žiniomis, pastabomis, knygų recenzijomis ir taiklia jumoristika.
žurnalas kun. St. Ylos redaguodamas kruopščiai ir sumaniai. Netrūksta net spalvotų iliustracijų.

LIETUVA, politikos žurnalas, Nr. 3. Leidžia — Lietuvos Laisvės Komitetas, redaguoja Juozas Audėnas, dr. Bronius Nemickas, Vytautas Vaitiekūnas. Turinyje: S. Sužiedėlis — Vasario 16 istorinės atramos, prof. S. Kolupaila — Vandens ūkis, Vac. Biržiška — Laikinosios vyriausybės, A. Rukuiža — Derlingų plotų išnaudojimas, Dr. Br. Nemickas — Tarptautinių nusikaltimų kodeksas, Vladas Juodeika — žemės valdymo klausimu. Platus apžvalginis skyrius. 96 p., karna 50 c.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai