Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TAIKOS BALSAS PDF Spausdinti El. paštas
Popiežius Pijus XII išgarsėjo savo kalėdinėmis kalbomis, kuriose gi'iii liečia aktualius klausimus, juos gvildendamas religinėje šviesoje. Jo žodžio paiso visas pasaulis. Laisvuose demokratiniuose kraštuose, net nekatalikiškuose ir nekrikščioniškuose, popiežiaus mintys yra priimamos pagarbiai, komunistų pavergtuose — su aštria kritika ir išsigalvotais kaltinimais.

Ne tik Kalėdų šventėje, bet ir kitomis progomis Šv. Tėvas prabyla pasauliui, šiemet jisai ir Velykų dieną pasakė reikšmingą kalbą, susilaukusią visur palankaus dėmesio. Popiežius kalbėjo šv. Petro bazilikos balkone susirinkusiai miniai, tarp kurios specialiai parengtoje vietoje jo žodžio klausėsi ir prie Vatikano bei italų respublikos skirtieji diplomatai.

Pijus XII savo velykinėje kalboje sustojo prie tų pačių aktualių klausimų, kuriuos buvo palietęs per Kalėdas. Tik čia jis labiau pažymėjo kai kuriuos svarbesnius jų atžvilgius. Jo minčių centre buvo taika, temdoma šiandien atominių išradimų ir neramumų rytuose.

Kas liečia Bažnyčią, popiežius pabrėžė, kad ji "nebijo nieko pasaulyje ir nieko iš pasaulio, nes nuolat gyvena Velykų paslaptimi, gaivinama prisikėlusio Kristaus linkėjimo Pax vobis — Ramybė jums. Pasitikėdama Jo visagale pagalba, Bažnyčia kaip praeityje nebijojo persekiotojų nei kliūčių, trukdžiusių jos ryžtingą veiklą net ir grynai žmonių gerovės srityje, taip ir dabar ji jaučiasi stipri ir drąsi, liesdama dygias problemas, kaip sugyvenimą tiesoje ir meilėje".

Čia popiežius perspėjo, kad kelyje į taiką kliūtis yra pesimizmas, kai tariama: jau nieko nepadės. Pesimizmą skleidžia komunizmas, kurį Pijus XII pavadino "taikos priešu", žvelgdamas į naujausią komunistų blaškymąsi Rusijoje, iškėlė jų apgaulingą nepastovumą, kai "šiandien išgalvojama mitai, rytoj jie išjuokiami; šiandien grubiai pasitraukiama, rytoj jieškoma suartėjimo; šiandien paskelbiama nauja sistema, rytoj grįžtama prie senosios".

Iš kitos pusės popiežius pažymėjo, kad tikroji taika nėra koks ramus poilsis, o labiau jėga ir gyvenimiškas veikimas. Kuo bus daugiau vieningai veikiama, tuo bus galima pasiekti didesnių rezultatų. Prie jų šv. Tėvas priskiria ir technikos laimėjimus, galinčius skinti kelią net į dvasinę pažangą.

Vienok šiuo metu techninių laimėjimų linkmė, kaip pažymėjo popiežius, kelia nerimą, sukdama į pavojų asmeninį ir socialinį žmogaus gyvenimą, čia turima mintyje atominė jėga, kurios vis dar nepavyksta palenkti taikos tikslams. Pijus XII pakartojo savo kalėdinės kalbos mintį apie tos naujai aptiktos jėgos naudą. Dabar ji pakreipiama fantastiškiausiems ginklams, iš kurių labiausiai nustebina radijo spinduliais valdomos raketos, galinčios įveikti nuotolį, šv. Tėvas aiškiai pasakė, kad, einant ginklavimosi keliu, artinamasi prie bedugnės.

Savo velykinėje kalboje kokių nors praktiškų sugestijų Pijus XTI nebepateikė, nes jas buvo suminėjęs per Kalėdas. Tuo tarpu gi visas žmonijos išsigelbėjimo viltis sudėjo į šviesą, kuri eina Velykų rytmetį iš prisikėlusio Kristaus.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai