Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
JAV LB VALDYBOS PIRM. ST. BARZDUKO Ž0DIS KULTŪROS KONGRESĄ UŽDARANT PDF Spausdinti El. paštas
JAV LB centro valdyba laiko kultūros kongresą pavykus. Tai rodo toks didelis jo dalyvių skaičius. Tai rodo aktyvus mūsų dalyvavimas visuose jo darbuose. Tai rodo pagaliau ir priimtieji nutarimai, kurie duos naujų akstinų tiek pačiam kultūriniam, tiek bendruomeniniam darbui apskritai: juk mums rūpi, kad susidarytų reikiamos moralinės ir materialinės sąlygos tautinei mūsų kultūrai ugdyti ir plėsti. Tad šia proga malonu visiems padėkoti ir už tas aukas, kurios kultūros kongreso proga buvo sudėtos.

Centro valdybai taip pat didžiai rūpi, kad mūsų bendruomenė būtų gyvas organizmas. Mes turime žinoti vieni kitus. Mūsų gyvenimui reikia daugiau šilumos ir darnos. Mums reikia daugiau tarpusavio paramos. Dideliems darbams reikia talkos, štai kodėl pasiteisino kultūros kongreso šaukimo mint's: buvo atsiliepta j pastangas susirinkti krūvon ir susitelkti prie kultūrinių mūsų rūpesčių. Lietuvių Bendruomenė šia proga jaučiasi esanti išdidi. Ji džiaugiasi, kad buvo išsklaidyta kaikuri baimė ir abejonės. Kultūros kongresas rodo, kad pasirinkome tikrą ir teisingą kelią. Todėl manome, kad šis kongresas nebebus paskutinis: kultūros kongresų organizavimas turi būti įtrauktas į pastovią Lietuvių Bendruomenės veiklos programą.


Kultūros kongresą reikėjo ne tik sumanyti, bet ir įvykdyti. Tad reikėjo rengėjų atsidėjimo, daug įtempto ir kieto darbo, daugybės susirašinėjimo, nuomonių derinimo, kompromisinių sprendimų ir t.t. Tad jaučiu malonią pareigą Lietuvių Bendruomenės vardu padėkoti visiems, kurie atliko parengiamuosius kultūros kongreso darbus, įvykdė jo programą ir į jį atvyko ir tuo prisidėjo prie jo pasisekimo. Atliktas didelis darbas ir savo užsimojimu, ir apimtimi, ir reikšme. Bet prašau atleisti mane nuo pareigos vardyti šiam kongresui dirbusiuosius pavardėmis. Didelę jų dalį rasite kultūros kongreso programoje. Tačiau su ypatingu dėkingumu prisimenu JAV Lietuvių Bendruomenės Čikagos apygardos valdybą, atlikusią visą juodąjį kultūros kongreso rengimo darbą, ir mūsų spaudą, parodžiusią kultūros kongresui didelio dėmesio ir jį sąžiningai bei uoliai garsinusią. Labai malonu taip pat pranešti, kad kultūros kongreso darbus sutinka išleisti mūsų kultūros žurnalas "Aidai".

Padarėme, ką galėjome. Bet taip pat gerai matome ir trūkumus. Vieni priklausė nuo mūsų pačių, kiti — nuo bendrųjų aplinkybių. Jos gerai žinomos: ne vieną iš tų, kurie norėjo dalyvauti kultūros kongrese, laiko pririšę darbai, sunkiai yra nugalimi amerikiniai atstumai, kultūrininkams judėti neleidžia jų neturtingumas ir t.t. Antai prof. Mykolas Biržiška iš Los Angeles mums rašo: deja, mano materialinės gyvenimo sąlygos neleidžia man atlikti perbrangios (dėl tolumo) kelionės.

Bet kultūros kongreso visumos vaizdas labai geras. Ar beturėjome kada vienoje vietoje tiek savo kultūrininkų ir tautine kultūra besisielojančių lietuvių? Pirmasis egzaminas yra išlaikytas. Esame patenkinti. Dirbsime ir toliau. Į darbą kviečiame ir visus, kad Lietuvių Bendruomenė pagaliau taptų ta tautine jėga, kurios mes iš jos laukiame, ir kad pateisintų tas viltis, kurias į ją dedame. Atlikime, kas yra mums likimo skirta: tebūna mūs dalis tautinės kultūros gyvenime ir svari, ir garbinga!


"Amerikos Balsas" užrašė kultūros kongreso kalbas.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai