Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red   
Juozas Kėkštas: ETAPAI. Poezija, 1933/1953. Išleido Venta, 1953 m. 142 p.
A.   Tyrolis:   LAUKŲ   LIEPSNOS.
Sonetai. Išleido Venta. 1953 m. 44 p.
Venancijus Alisas: CASCATA CRISTALINA. Ketvirtoji lyrikos knyga. Išleido "Bendrija", Hanover, 1953 m. 155 p.
Alė Rūta: DUKTĖ. Apysaka. Išleido "Bendrija", Hanover, 1913. 249 p.
Juozas Ambrazevičius, A. Skrups-kelienė, A. Vaičiulaitis: NAUJIEJI SKAITYMAI. IV pataisytas leidimas. Išleido Bostono Lietuviai Mokytojai, 1953 m. 224 p.
Alfonsas Nyka-Niliūnas — ORFĖJAUS MEDIS. Eilėraščiai. 128 p3l. Kaina 3 doleriai. Viršelį, titulinį puslapį, dalių vinjetes ir skyrių pradines raides darė Kazys Janulis. Išleido Vytautas Saulius. Tiražas 350 egzempliorių, kurių penkiasdešimt numeruotų ir autoriaus pasirašytų. Tekstą surinko "Draugas". Spaudė M. Morkūno spaustuvė Čikagoje, 1953 metais.
Aloyzas Baronas — UŽGESĘS SNIEGAS, romanas. Išleido Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija Toronte. Viršelį piešė Paulius Augius. 258 pusi.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai