Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ENCIKLOPEDIJOS FONDAS LIETUVAI PDF Spausdinti El. paštas
Gyvename tokį metą, kada visos lietuvių dvasinės ir medžiaginės jėgos turi būti telkiamos kultūros vertybėms kurti. Lietuvių mokslas ir grožinės kūrybos apraiškos turi žengti drauge su mūsų visuomenine ir politine veikla. Visų lietuvių talka gali ir turi padaryti, kad šiandien ir rytoj mūsų mokslas ir kūryba ne tik laikytųsi pasiekto j augštumoj, bet ir žengtų į priekį.

Laikraščiai ir knygos yra gerai išbandytas lietuvių kovos būdas už tautos laisvę, už savitą ir nepriklausomą lietuviškąjį žodį. Visų lietuviškų knygų didžioji knyga yra Lietuvių Enciklopedija. Jos pirmasis tomas neseniai išėjo iš spaudos, kaina $7.50. Viso bus išleista apie 20 tomų. Į metus išeis 3 tomai. Malonu ją įsigyti: mes ja džiaugiamės ir didžiuojamės. Ne visos tautos, net ir savo laisvoj valstybėj, yra išleidusios enciklopedijas. Enciklopedija — tautos dvasinio lobyno rodiklis.

Lietuvių Enciklopedijos pirmojo tomo išleidimo proga, 1953 m. lapkričio 8 d. Bostono teisininkams iškėlus sumanymą įsteigti Enciklopedijos Fondą Lietuvai, kurio tikslas įgyti ir saugoti vieną tūkstantį (1000) Lietuvių Enciklopedijos komplektų, iki bus galima juos parvežti nepriklausomon Lietuvon, kaipo laisvojo pasaulio lietuvių dovaną ilgai okupantų vargintai Tėvynei, rado didelį visuomenės pritarimą. Jau tą pačią dieną vienas bostonietis, pasivadinęs Paprastu Piliečiu, per Bostono Rašytojų Klubą paaukojo tam Fondui 800 dolerių, o po vieną komplektą užsakė: baleto artistė T. Babuškinaitė — Valstybės Teatrui, kun. St. J. Vembrė — Šiaulių Vyrų gimnazijai, Bostono teisininkai — Teisingumo Ministerijai. Keliose darbovietėse jau susiorganizavo būreliai asmenų, kurie mokėdami į mėnesį po nedidelę sumą, užsakė Fondui enciklopediją.
Mieli tautiečiai! Mes, žemiau pasirašę įvairių grupių, organizacijų bei pasaulėžiūrų asmens, didžiai p-itar-dami Enciklopedijos Fondo Lietuvai idėjai, kreipdamės į visus laisvojo pasaulio lietuvius ir kviečiame kiekvieną prisidėti pagal savo išgales įgyti nepriklausomai Lietuvai v'eną tūkstantį Lietuvių Enciklopedijos komplektų.

Parodykime pasauliui, kad lietuvių tauta savo kultūra yra pirmaeilių tautų tarpe!
Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:
Enciklopedijos Fondas Lietuvai,
336 W. Broadway,
So. Boston 27, Mass., U.S.A.
EFL Valdyba: Prel. Pr. Juras, Vyt. Čepas, J. J. Grigalius, A. Čaplikas, S. P. Shalna, J. Vembrė, St. Santvaras, W. V. Šimkus, K. Mockus.
Taryba: Vacl. Biržiška, B. Brazdžionis, J. Dačinskas, E. Gimtu ie-nė, Ch. J. Kalinauskas, J. L. Kasmauskas, J. Leimonas, Pr. Lember-tas, J. Lola, A. Matjoška, S. Michel-sonas, St. Mockus, J. Sonda, K. Šidlauskas.
Revizijos Komisija: St. Vaitkevičius, A. Juknevičius, A. Banevičius

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai