Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ MENO PARODA PDF Spausdinti El. paštas
Praėjusieji metai davė kultūros konqresa ir dainų šventę, o šie metai bus atžymėti būsimu JAV ir Kanados lietuvių tautinių šokių švente, jaunimo kongresu ir lietuvių meno paroda. įvykstančia šių metų birželio 28-liepos 12 dienomis.

Lietuvių Bendruomenės Čikagos apyeardos valdyba, lygiai didžiai vertindama šiuos tris mūsų kultūrinio gyvenimo momentus, nori atkreipti ypatingą dėmesį į būsimą meno parodą. Apygardos valdybos mintis yra tąja paroda supažindinti Amerikos visuomenę su Lietuva, jos kultūra, menu ir menininkais. Todėl ir vieta jai numatoma Čikagos miesto centre, vieno geriausių viešbučių patalpose.

Savaime aišku, tokios plataus masto meno parodos surengimas neįmanomas be pačių dailininkų jungtinės pagalbos bei jų lietuviško nuoširdaus bendradarbiavimo. LB Čikagos apygardos valdyba visu nuoširdumu kreipiasi į visus laisvame pasaulyje gyvenančius lietuvius dailininkus ir prašo padėti moraliai ir kūriniais surengti šią parodą.

Dailininkai, kurie nebus gavę asmeniško kvietimo, neturnt jų adreso, maloniai prašomi laikyti šį mūsų kreipimąsi kvietimu.

Visais parodos reikalais rūpintis pavesta komitetui, kurį sudaro dailininkų ir L. B. Čikagos apygardos atstovai. Komiteto adresas: Meno parodos komitetas, 5541 So. Paulina St., Chicago 36, III.

L. B. Chicagos Apygardos Valdyba
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai