Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
VINCO KRĖVES VARDO LITERATŪRINĖ PREMIJA PDF Spausdinti El. paštas
Lietuvių Akademinis Sambūris Montrealyje (Kanadoje) nutarė 1955 m. įsteigtą Vinco Krėvės vardo literatūrinę premiją $500 sumoje skirti reguliariai kas antri metai. Pirmoji premija buvo įteikta 1955 m. Jonui Aisčiui už 1954 m. pasirodžiusią literatūrinių atsiminimų knygą "Apie laiką ir žmones". Antroji premija bus skiriama 1957 m. gegužės mėn. už 1955-56 m. bet kuriam laisvo pasaulio krašte išleistą ir dar nepremijuotą lietuvių grožinės literatūros (poezijos, prozos, dramos)  veikalą.

Premijai skirti sudaroma penkių asmenų Jury komisija, kurips sąstatas šiomis dienomis bus paskelbtas visoje lietuviškosios išeivijos spaudoje.

Visos lietuviškos leidyklos yra kviečiamos atsiųsti 1955-56 m. išleistų lietuviškos grožinės literatūros knygų.

Lietuvių Akademinis Sambūris tikisi susilaukti aukų šiai premijai paremti iš viso pasaulio lietuviškosios visuomenės.

Dėl smulkesnių informacijų ar aukų prašome kreiptis į Lietuvių Akademinio Sambūrio pirmininkę Birutę Ciplijauskaitę, 3472 Hutchison St., Montreal, Que.

Lietuvių Akademinis Sambūris Montrealyje
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai