Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
Marija Gimbutas: THE SLAVS. Ancient Peoples and Places serijos 74-tas leidinys. Išleido Praeger Pub-lishers, New York - Washington. 240 psl., 75 foto nuotraukos, 48 piešiniai, 15 žemėlapių ir 1 tabelė. Kaina 10 dol.
Danguolė Sealey: RECOLLEC-TIONS OF A CHILDHOOD. Poezijos rinkinys, kuriam įvadą parašė Ch. Angoff. Išleido Manyland Books, New York 1971. 41 psl.
Zenta Tenison (vertėja): EN STEEN HEEFT GEEN HART. Lietuvių poezijos rinktinė f lamų kalba. Išleido N. V. Desclee de Brouwer, Uitgeverij Orion 1971. 86 psl. Plačiau šio numerio kronikinė j apžvalgoj.
Alfonsas Grauslys: IEŠKAU TAVO VEIDO. Rodyklės ieškojimo keliuose. Lietuviškos knygos klubas. Čikaga 1971. Viršelis G. Vaitienės. 296 psl., kaina 5 dol.
Vaclovas Čižiūnas: ŠEIMA TAUTINĖJE BENDRUOMENĖJE. PLB Švietimo tarybos leidinys (Lietuvių fondo lėšomis). Spausdinta Putname 1971. 72 psl. teksto ir 22 psl. šeimos kronikai vesti. Kaina 1.50 dol.
Aloyzas Baronas: VĖJAS LEKIA LYGUMA. Romanas (LAS atžymėtas). Laisvosios Lietuvos knygų leidykla, Čikaga 1971. Mecenatai M. ir B. Macianskai. Viršelis K. Veselkos. 177 psl., kaina 4 dol.

Anatolijus Kairys: IŠTIKIMOJI ŽOLĖ. Romanas (LAS atžymėtas). Laisvosios Lietuvos knygų leidykla, Čikaga 1971. Mecenatai J. ir J. Va-liušaičiai. Viršelis A. Rūkštelės. 254 psl., kaina 4 dol.
Vanda Frankienė - Vaitkevičiene: UŽBURTOS KANKLĖS. Pasakojimai apie senovę. Išleido "Laiškai lietuviams" Čikagoj 1971 (prie išleidimo prisidėjo A. J. Vasaitis). Viršelis ir iliustracijos sesers M. Mercedes, S.S.C. 166 psl., kaina 3 dol., kietais viršeliais — 4 dol.
šv. Kazimiero HIMNAS MARIJAI. Vertė A. Tyruolis. Pranciškonų leidinys Brooklyne 1971 (mecenatas J. Gailiūnas). 29 psl., kaina 1 dol.
Čikagos aukštesniosios lituanistinės mokyklos moksleivių metraščiai: MĖNESIENOS KELIU. 1969-1970 metraštis. Redagavo D. Eidukaitė ir D. Gaižiūnaitė, 232 psl., kaina 3 dol. LAISVĖS ŠAUKSMAS. 1970 - 1971 metraštis. Redagavo Arv. Ignatonis ir V. Kerelytė. 135 psl., kaina 2,50 dol. Abu metraščiai gausiai iliustruoti. Jų globėjas — dir. J. Masilionis.
Pedagoginio lituanistikos instituto "Mažosios bibliotekos" leidiniai: Alfonsas Nyka - Niliūnas: IŠDUOTAS MEDIS, 16 psl. (mecenatas ČALM XX laidos abiturientai), Kazys Almenas : LAIŠKAS KUNIGAIKŠČIUI RADVILAI (36 psl.).
BOOKS ABROAD, Winter 1971, p. 1-192. Pažymėtinas str. apie A. Solženicyną. Lietuvių skyriuje R. Šilbajoris recenzuoja J. Jurginio "Istori ja ir poezija" ir Al. Barono "Išdžiūvusi lanka", A. Šešplaukis — B. Brazdžionio "Poezijos pilnatis".
BOOKS ABROAD, Spring 1971, p. 193-376. Eilė str. skirta literatūros tautiškumo klausimui. Lietuvių skyriuje R. Šilbajoris recenzuoja A. Škėmos raštų II t., V. Mačernio "žmogaus apnuoginta širdis", A. Landsbergis — V. Palčinskaitės "Kreidos bokštai".
LITUANUS, 1971 nr. 1 ir 2. Pirmame numery R. Šilbajoris rašo apie latvių poetus; antrame numery V. Vaitiekūno str. apie sovietų 1940 vykdytas deportacijas, A. Musteikio — lietuvius U. Sinclair romane **n»e Jungle", A. Aspelio — estų literatūros kritikos grindėjus ir kt.
Marija Gimbutas — PROTO - INDO - EUROPEAN CULTURE: THE KURGAN CULTURE DURING THE V, IV AND III MILLENLA. B. C. Atspaudas iš veikalo "Indo- Euro-pean and Indo-Europeans". Univer-sity of Pennsylvania Press. 1970, p. 155-197.
Petras Jonikas: TARMĖS IR BENDRINĖ RAŠYBA. Atspaudas iš V. Ruke-Dravinos redaguoto leidinio "Donum Balticum", Uppsala 1970. p. 230 - 240.
Kiti leidiniai: Į LAISVĘ, 1971 gegužė, nr. 51 (A. Maceinos str.: Nuo ko mes bėgome); NAUJOJI VELTIS. 1971 nr. 2 (J. Balio str. apie tautą), LIETUVIŲ GYDYTOJŲ BIULETENIS, 1970 nr. 4 (40 c TECHNIKOS ŽODIS 1971 nr. 1 ir 2 (apie Bostono inžinierius); LIETUVOS PAJŪRIS, 1970 nr. 4 (V. Pėterai-čio str. apie dail. Pr. Domšaitį): MŪSŲ SPARNAI, 1971 birželis, nr. 30; PRANEŠĖJAS (žurnalistų biuletenis), 1971 nr. 6; AKIRAČLAJ. 1971 nr. 3, 4 ir 5; GAUDEAMUS. 1971 kovas; KRIVŪLĖ, 1971 nr. 1 (3); MOTERIS, 1971, nr. 1 (J. Eretas pradeda str. apie Iždagų Uogintus), 2, 3 (P. L-nės str. apie prof. Pr. Kuraitį), 4; LKMOPS ŽINIOS (kat moterų) 1971 nr. 1; PRANCŪZIJOS LIETUVIų ŽINIOS, 1971 liepa, nr. 43; LIETUVIų JAUNIMO INFORMACIJOS CENTRO BIULETENIS, 1971 nr. 3; LIEPSNA, Mon-trealio lit. m-los laikraštėlis. 1971. 11.16, nr. 3; PIRMYN, JAUNIME. 171 nr. 3 (35) — šiuo numeriu paminima Toronto moksleivių ateitininkų kuopos 20 metų sukakti.-.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai