Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ŠEIMA TAUTINĖJE BENDRUOMENĖJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Ignas Malėnas   
Tokia antrašte Vaclovo čižiūno knygą (95 puslapiai, kurių dalis nuo 73 puslapio palikta tuščia vesti šeimos kronikai) šiais metais išleido PLB Švietimo taryba Lietuvių fondo lėšomis. Knyga skirta PLB ugdytojo ir buvusio pirmininko J. Bačiūno atminimui. Taiklų ir suglaustą įvedamąjį žodį parašė dabartinis PLB pirmininkas St. Barzdukas.

Įvadinėje dalyje apibūdinęs atskirą asmenį, tautą ir žmoniją, autorius apsistoja ties klausimu — šeima tautinėje bendruomenėje, čia liečia šeimą kaip žmonijos pagrindą, kaip prigimtąją bendruomenės ląstelę, santuoką kaip šeimos pagrindą, tėvų ir vaikų santykius, šeimos židinį, šeimos irimo pavojus, šeimos darną ir stiprybe imigrantų šeimą viešpataujančioje visuomenėje, pagaliau lietuviškąją šeimą Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje, paskutinė tema —
kas darytina šioje bendruomenėje didžiajam uždaviniui atlikti. Be to, dar duota praktinių nurodymų, kaip registruoti šeimos kronikos į-vykius.

Pagyrimo vertas autorius, kad šiuos klausimus palietė objektyviai, be pesimizmo ar be perdėto džiūgavimo, kaip šiuo atveju nevienam pasitaiko, ypač liečiant iškeliavusių klausimus.

Visa knyga išleista kukliai, bet visais atžvilgiais priimtina. Kalba švari, be jokio tuščiažodžiavimo, paliesta tik tai, kas būtina išeivijos lietuviui. Prisipažįstu — skaičiau pasidžiaugdamas, nes autoriaus justa saikas ir bet kokio balasto išvengta, esminis dalykas pasakytas.
Knygos tiražas nemažas — 1500 egz., o kaina pigi — 1,5 dol. Visa tai duos geros progos paplisti lietuviškoje visuomenėje. O to ji tikrai verta.
Ignas Malėnas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai