Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KOMPOZOTORIUS JONAS BIELINIS PDF Spausdinti El. paštas
Kompozitorius J. Bielinis gimė neturtingoje darbininkų šeimoje 1909 m. Gudonių k., Seirijų vis., Alytaus aps. Sušelptas kelių kunigų, 1930 m. įstojo į Kauno muzikos mokyklą, po kelių metų virtusią Valstybine Konservatorija. Kompozicijos mokėsi pas prof. J. Gruodį. Tebebūdamas konservatorijoje, vargoninkavo Vilijampolėje, vėliau dirbo "Jaunosios Lietuvos" centre ir rūpinosi jos chorais. Okupacijos metais vadovavo įvairiems chorams, 1946 m. talkino dainų šventės ruošai. 1945 m. buve paskirtas Kauno muzikos mokykloje dėstytoju, kurioje dirbo iki mirties. Be gausių harmonizuotų liaudies dainų, paliko parašytą sonatą fortepijonui, styginį kvartetą ir kt.
 

1932 m. vasaros atostogų metu pradėjo užrašinėti liaudies dainų melodijas, kurias telkė Lietuvių Tautosakos Komisijoje, o vėliau — Lietuvių Tautosakos Archyve. Iki 1944 VI jo melodijų rinkinys Lietuvių Tautosakos Archyve prašoko 3000. Melodijas daugiausia rinko dzūkuose, pradžioje iš savo motinos Antosės, kuri mokėjo per 300 dainų ir giedojo itin muzikiniai puošniomis ir turtingomis melodijomis. Vėliau jos buvo Lietuvių Tautosakos Archyvo (1936-1937) dar atskirai įrašytos į plekštelės. Aplamai, jis daugiausia melodijų užrašė dzūkuose, kurie lyginant su kitomis vietomis, daugiausia dainuoja ir kurių dainų melodijos itin turtingos. Dviračiu ir pėsčias Bielinis yra aplankęs daugelį Dzūkijos užkampių, pvz. 1932 m. užrašinėjo Seirijų, Liškiavos ir Merkinės apyl., 1933 m. — Merkinės, Miroslavo, Seirijų ir kt., 1934 m. — Kapčiamiesčio, Garliavos, Varėnos ir kt. 1935 m. rinko Musninkų ir kt. Ukmergės aps., Luokės apyl. ir kt. Žemaitijoje. 1936 m. — Antalieptės, Antazavės,   Dusetų, Obelių ir kt. apyl. Melodijų užrašinėti į įvairias krašto vietas važinėjo ir vėliau.

Iš jo užrašytų dainų melodijų yra paskelbta Lietuvių liaudies melodijose, red. J. Čiurlionytė, 1938 m. — Tautosakos Darbai V 1938. Lyginant buv. LTA signatūras su dabartinėmis MATR, galima jo užrašytų melodijų rasti ir Lietuvių liaudies dainose, paruoštose spaudai J. Čiurlionytės, 1955 m. ir net Lietuvių tautosakos rinktinėje 1954 m. Abiejuose šiuose rinkiniuose kažkodėl įsivesta nauja tautosakos rinkinių metrika, kur nei rinkėjai, nei patys dainininkai nebežymimi.

Jieškant J. Bielinio vietos tarp lietuvių liaudies melodijų rinkėjų, išaugusių jau dviejų karų sąvartoje, J. Bieliniui tenka išskirtinė ir pirmaujanti. Jis melodijų 1932-1944 buvo užrašęs bene daugiausia ar nedaug kuo mažiau kaip J. Čiurlionytė ar lenkų okupuotam Vilniaus krašte Juozas Jurga. Patys jo užrašai buvo laikomi itin tiksliais.

Mirė 1957 m. rugsėjo mėn. 11 d. Kaune, pastaraisiais metais sunkiai sirgęs (vėžiu?).
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai