Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
EILĖRAŠČIAI PDF Spausdinti El. paštas
NEMUNUI

Iš "Kauno sonetų"

Nemune, mano svajotas tiek kartų,
Sveikinu tavo neramiąją srovę, —
Bangos, tiek amžių be ženklo nuplovę,
Kiek pasakytų, jei žodį ištartų!

Jei praeitis tau iš dugno išnertų,
Neščiau gal širdį į Mildos šventovę,
Svaigčiau, regėdamas Vytauto šlovę,
Ar nusilenkčiau prie Margirio vartų.

Gal su Mickevičium, skardį suradę,
Kurtume tavo pašonėj baladę
Ar apdainuotume liūdną Marilę;

Bekalbant miniai, gal rasčiau Valančių...
Nemune, varstai tu savo rožančių,
Amžiai gi ilsis kaip stygos nutilę!..

RUDENĮ

Nykūs rudenio laukai,
Liūdnas pilkasai dangus...
Ko, berželi, palinkai
Susimąstęs ir baugus?
Cit, nors krinta tau lapeliai
Viens už kito,
Negailėki tu vainiko
Nuraškyto.

Mano dūmos ir sapnai
Palydėti j kapus,
Apraudojau juos seniai
Kaip pageltusius lapus...
Vai, berželi, į tave aš
Prisiglausiu,
Tavo krintančiais lapeliais
Nusiprausiu.

Prisiglausiu aš karštai
Apsidžiaugęs ir ramus, —
Kas, kad, niršdamos piktai,
Audros siaučia apie mus?

Skinkit, pūgos, beržo lapą
Vienatinį,
Išblaškykit mano sapną
Paskutinį!

Po atodūsių žiemos
Vėl gegutė užkukuos,
Saulė švies iš aukštumos,
Giedra, laisva bus laukuos;
Tu iš naujo vėl žaliuosi,
Svyruonėli,
Aš dainelėj beminėsiu
Rudenėlį.

Prel. Kazimieras Žitkus — Vincas Stonis, sulaukęs ilgo amžiaus, vasario 24 d. mirė Kaune. Buvo gimęs 1893 m. gruodžio 17 d. Vabalninku parapijoje, kunigu įšventintas 1919 m. Uoliai atliko pastoracinį darbą parapijose. Taip pat įvairiai talkino Kauno arkivyskupijos kurijai. 1953 -1959 m. buvo Kauno kunigų seminarijos rektorius. Talkino spaudai ir visiems buvo pagalbus. Dr. Juozui Girniui, rašant monografiją apie prof. Pr. Dovydaitį, pateikė vertingos memuarinės medžiagos. Buvo talentingas poetas — lyrikas, bet nustelbtas savo meto žymesnių autorių ir neįvertintas pažangiųjų nepriklausomos Lietuvos poetinių srovių. Išleido tik vieną lyrikos rinkinį "Ašarėlės" 1924. 1970 m. Lietuvoje išėjo jo rinktinė "Lyrika", suredaguota Aušros Sluckaitės - Jurašienės. Senatvėje ypač mėgo kurti religinius eil'. aščius, kurie sklido ir išeivijoje. Jie taip pat labai geri.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai