Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MUZIKO JONO ŽUKO DVIGUBA SUKAKTIS PDF Spausdinti El. paštas
Lietuviškame pasaulyje žinomas muzikas — vargonų virtuozas Jonas Žukas šiais metais švenčia savo 80-ąjį gimtadienį ir 50-ąją koncertine sukaktį.

Muz. Žukas gimė 1907 m. lapkričio 12 d. Švėkšnoje, Tauragės apskrityje. Pasaulį išvydo gausioje vargonininko ir gimnazijos mokytojo Kazimiero ir Elenos Žukų šeimoje. Nuo pirmųjų vaikystės dienųjį lydėjo muzikos garsai, nes namuose buvo du puikūs instrumentai: fortepijonas ir maži vargonėliai (fisharmonija).

Pirmąsias muzikos žinias, kaip ir reikia tikėtis, gavo iš savo tėvo. "Debiutą" vargonais atliko būdamas vos penkių metukų. Tėvui, vargonininkui, išvykus su reikalais, per jungtuves oficialią dalį grojo Jonuko sesuo, o likusioj dalyje leido jam "pasireikšti".

Muz. Jonas Žukas, baigęs pradžios mokyklą, toliau mokėsi Švėkšnos ir Ukmergės gimnazijose. Brandos atestatą įsigijo valtybinėje egzaminų komisijoje, išlaikęs visus egzaminus, 1925 metais. Jį Dievas apdovanojo absoliučia klausa (asmuo turįs absoliučią klausą, gali iš klausos atpažinti tonacijas ir atskirus tonus), gera atmintimi ir improvizaciniais gabumais. Tie trys dalykai muzikui yra nepaprastai svarbūs. įstojęs į Kauno konservatoriją, profesoriaus J. Naujalio klasėje 1926-33 metais studijavo vargonus, kartu išeidamas ir pilną teoretinių ir pedagoginių dalykų kursą. Sėkmingai užbaigus mokslą, pedagogų taryba jį rekomendavo tolimesnėms muzikos studijoms užsienyje. Gavęs švietimo ministerijos stipendiją, 1933-37 metais Paryžiuje vargonus, improvizaciją ir kitas muzikos formas studijavo pas pasaulinio masto vargonų virtuozą Marcei Dupprė Valstybinėje konservatorijoje ir Ecole Normale de Musiąue, gaudamas tos mokyklos aukščiausiąjį diplomą "Licence d'Enseignement et d'Execution d'orąue". 1937 m. grįžo į Lietuvą ir tuojau pat buvo paskirtas į Kauno konsevatoriją dėstyti vargonus, improvizaciją ir privalomą fortepijoną. Tuo laiku Lietuvoje ėjęs kultūros ir meno žurnalas Naujoji Romuva, (Nr. 40 (350) 1937 m. rugsėjo 26 d.) rašė: "Vargonų klasė šiais mokslo metais papildyta dar vienu mokytoju. Iki šiol buvo du. Dabar pakviestas baigęs Paryžiaus vargonų studijas Žukas."

Muz. Jonas Žukas, lyg ir jausdamas pareigą — atiduok ką privalai — skubiai pradėjo ruoštis savo pirmajam koncertui, kuris įvyko 1937 metų rudenį. Tuo metu Lietuvos oficiozas dienraštis Lietuvos Aidas (1937, XI. 27 d.) koncerto išvakarėse skelbė: "Sekmadienį, lapkričio 28 dieną 20 vai. T. T. Jėzuitų bažnyčioje įvyks koser-vatorijos mokytojo Jono Žuko vargonų koncertas. Programoje: J.S. Bach - Choralas, Toccata C-dur, Mendel-son — Allegro, Finalas (iš IV sonatos), C. Franck — Pastorale ir Ch.W. Widor — simfonija (I dalis - Allegro)".

Šis muz. Jono Žuko pirmasis koncertas ano meto didžiojoje spaudoje kritikų ( VI. Jakubėnas, K.Kaveckas, J.Karvelis ir kt.) buvo labai palankiai įvertintas. Vėliau jam teko koncertuoti ir kitose Kauno bažnyčiose.

1943 m. okupacinė vokiečių valdžia visas aukštąsias Lietuvos mokslo įstaigas uždarė. To paties likimo susilaukė ir konservatorija. Muz. Jonas Žukas grįžo į savo tėviškę — Švėkšną, ten atliko vieną vargonų koncertą ir dėstė muziką gimnazijoje. Neramių laikų tėkmėje 1944 m. su žmona Elena ir mažu sūneliu Algiu (dabar fizikos daktaras) pasitraukė iš Lietuvos. Nors ir nepalankiose sąlygose atsiradęs, nepasimetė ir kiek tik aplinkybės leido stengėsi su muzika ryšio nenutraukti. Apsistojęs "Juodųjų miškų" papėdėje Būhlertal — Ba-den srityje — ten surengė vargonų koncertą vokiečių visuomenei. Vėliau Ottersweier'e (Baden) Tėvų kapucinų bažnyčioje ėjo vargonininko pareigas. 1946-48 metais Heidelberge, Bažnytinės Muzikos institute studijavo kompoziciją pas garsų moderniškos muzikos atstovą W. Forter'į. Tuo pačiu laiku ten grojo ir Šv. Onos bažnyčioje per lietuvių pamaldas.


Jonas Žukas (1949 m.)    Jonas Žukas prie vargonų Baltimorės katedroje 1983 m.

1949 m. muz. Jonas Žukas su šeima persikėlė į JAV ir apsigyveno New Yorke. Kaip visiems, taip ir jam įsikūrimas nebuvo lengvas ir pragyvenimą turėjo užsidirbti fiziniu darbu. Nors ir fizinį darbą dirbdamas, rado laiko praktikuotis ir tobulėti. Reiškėsi kaip koncertinis vargonų solistas. Dažnai akompanavo chorams ir solistams. Su savo vargonų koncertais apsilanė Nevvarke, Waterburyje, Čikagoje, Baltimorėje, Filadelfijoje ir kitur. New Yorko bažnyčiose koncertavo bene aštuonis kartus. Jam teko groti ir garsiose New Yorko Town ir Carnegie salėse.

Ir taip šioje ir anoje Atlanto pusėje per 50 metų daug vargonų muzikos mėgėjų girdėjo ir džiaugėsi muz. Jono Žuko atliekamais pasaulinio garso kompozitorių kūriniais.

Jis koncertams ilgai ir rūpestingai ruošiasi. Veikalus pagrindinai išstudijavęs prie pianino, toliau juos ruošia prie vargonų.

Savo 80-ąjį gimtadienį ir 50-tąją koncertinę sukaktį muz. Jonas Žukas mini dviem (o gal ir daugiau?) iškiliais koncertais: vienas Baltimorės Mary Our Queen katedroje, atliktas š.m. vasario mėn. 8 dieną, o antras įvyko birželio 26 d. Vašingtone, ten minint Lietuvos krikščionybės 600 metų sukaktį — Nekalto Prasidėjimo šventovėje.

Muziką — vargonų virtuozą Joną Žuką, švenčiantį dvigubą sukaktį, sveikiname ir linkime ilgų ir darbingų metų.

1987 m. gegužės 8 d.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai